Grundskola och grundsärskola

I Sverige är det obligatoriskt att gå nio år i grundskolan. Alla barn börjar i den obligatoriska grundskolan höstterminen det år de fyller sju år. De allra flesta väljer också att gå i förskoleklass året innan. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan. Barn som är 6-9 år erbjuds fritidshem på sin skola. För barn som är 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

I Solna finns åtta kommunala grundskolor och fem fristående grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Solna stads kommunala skolor.

Fristående skolor

En fristående skola har annan ägare än kommunen. De kan drivas av privata företag men även av icke-vinstdrivande stiftelser. De fristående skolornas verksamhet finansieras av skattemedel, så kallad skolpeng. Ingen skola får ta ut avgifter som till exempel elevavgifter, anmälningsavgifter eller registreringsavgifter. Eleverna ska även erbjudas kostnadsfria måltider. Både kommunala och fristående skolor måste följa de läroplaner och andra riktlinjer som Statens skolverk ansvarar för. Fristående skolor ska, liksom kommunala skolor, vara öppna för alla barn.

För elever som är nyanlända till Sverige

Vårdnadshavare till barn i åldern 7-16 år som just har kommit till Sverige ska kontakta kontaktcenter tel 08-746 10 00 eller kontakt@solna.se.

Inom skolans ram erbjuder rektor alla elever som nyligen kommit till Sverige intensiv undervisning i svenska som andraspråk.

Målsättningen är att eleverna så snart som möjligt ska få goda kunskaper i det svenska språket.

For students who have newly arrived in Sweden

Children between the ages of 7 and 16, who have newly arrived in Sweden, should contact kontaktcenter ph 08-746 10 00 or kontakt@solna.se.

Under the school's auspices, the Headmaster will arrange for all newly arrived students to receive intensive education in Swedish as a second language.

The goal for these students is to acquire a good knowledge in the Swedish language as soon as possible.

Barn

Dela: