Barnomsorg på obekväm arbetstid

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. De barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i nuläget placering på Regnbågens förskola i centrala Solna.

Enligt 25 kap 5 § skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Regnbågens förskola i centrala Solna.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till barn i förskolan mellan 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem eller fritidsklubb. Beviljad omsorg på obekväm arbetstid är tidsbegränsad i ett år, efter det måste en ny ansökan göras.

För att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid behöver familjen uppfylla följande kriterier:

  • Barnet är folkbokfört i Solna
  • Båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid samtidigt då den ordinarie verksamheten är stängd (kvällar, nätter, helger). Närvaro beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
  • Behovet av omsorg under tid då den ordinarie förskole- och fritidshemsverksamheten är stängd är regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om omsorg till barn i förskola och fritidshem när behov uppstår. Vårdnadshavare behöver skicka in ansökan senast en månad innan placering önskas.

Vem kan ansöka?

Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider och gifta eller sammanboende vårdnadshavare där båda har obekväma arbetstider samtidigt kan ansöka. Behovet av omsorg under obekväm arbetstid ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare gör ansökan med blanketten Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid (PDF-dokument, 237 kB) senast en månad innan omsorg på obekväm arbetstid behövs.

Vårdnadshavare behöver bifoga schema från arbetsgivaren som styrker att familjen har behov av omsorg på obekväm arbetstid. Intygen ska vara styrkta med underskrift från arbetsgivaren.

Vårdnadshavare behöver uppge om vårdnaden är ensam, gemensam eller gemensam ej sammanboende.

Schema för barnets närvaro ska rapporteras i e-tjänst förskola senast två veckor i förväg för att förskolan ska kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm arbetstid. Detta gäller även för barn i fritidshem och fritidsklubb.

Omsorgstid

Vårdnadshavarens schema från arbetsgivaren fastställer omsorgstiden. Omsorgstid avser vårdnadshavarnas arbetstid samt restid.

Barn till kvällsarbetande vårdnadshavare ska hämtas senast kl 21.30.

Vårdnadshavare som slutar arbeta mellan kl 21:30 - 24.00 ska hämta sitt barn senast kl 07.30 dagen efter.

Arbetstid efter kl 24.00 räknas som nattarbete och barnet har rätt att stanna på Regnbågens förskola till vårdnadshavaren har sovit färdigt.

Har vårdnadshavarna delade arbetspass ska barnet hämtas mellan passen.

Barn på fritidshem och fritidsklubb

Barn som är placerade i fritidshem eller fritidsklubb får vid behov skolskjuts mellan Regnbågens förskola och fritidshemmet/fritidsklubben. Behov av skolskjuts skriver vårdnadshavare i "Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid".

Föräldralediga och arbetssökande

Vid föräldraledighet och arbetslöshet erbjuder inte Solna stad vårdnadshavare omsorg på obekväm arbetstid.

Ledighet och Sjukdom

Om en eller båda vårdnadshavare är ledig från arbetet eller sjuk har barnet inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid, om inte särskilda skäl föreligger.

Planeringsdagar och lov

Flera förskolor kan samarbeta under planeringsdagar och semestertider som vid sommar, jul och påsk. Det kan innebära att verksamheten organiseras på annat sätt under dessa dagar. Vårdnadshavare får information i god tid.

Avgift

Omsorg på obekväm arbetstid ingår i maxtaxan. Läs mer om maxtaxa för förskolan i Regler för förskola och pedagogisk omsorg och Regler för fritidshem.

Platserbjudande

Fördelningen av platser till omsorg på obekväm arbetstid sker enligt 25 kap 5§ skollagen (2010:800) som anger att kommunerna efter prövning och bedömning ska erbjuda omsorg på obekväm arbetstid.

Erbjudande om plats på Regnbågens förskola får vårdnadshavaren från e-tjänsten till den e-postadress som uppgivits.

Vårdnadshavaren ska svara på erbjudande om plats inom fem vardagar. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör erbjudandet om plats. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan.

Det undertecknade platserbjudandet och placeringsavtalet utgör avtal mellan Solna stad och vårdnadshavarna.

Ändring av omsorgstid

Om omsorgsbehovet ändras på grund av nytt arbete eller schema ska förskolans personal alltid informeras för överenskommelse om nya tider för barnet. Det ska även styrkas med ett arbetsgivarintyg/schema som lämnas till förskolechefen för Regnbågens förskola. Efter överenskommelse med förskolechef registrerar vårdnadshavare även de nya tiderna i e-tjänst förskola.

Avslut och uppsägning

Uppsägningstiden för avtal om omsorg på obekväm arbetstid är en månad. Familjen betalar avgift under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare säger upp platsen på förskolan i e-tjänsten. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten.

Om uppsägning sker från Solna stads sida är uppsägningstiden en månad och ska meddelas skriftligen.

Oanmäld frånvaro

Om platsen står outnyttjad mer än två månader eller om vårdnadshavare flyttar från Solna har Solna stad rätt att skriftligen säga upp platsen.

Utflyttning från Solna

Vid utflyttning från Solna får platsen behållas en månad efter folkbokföringsdatum i annan kommun.

Dela: