Frågor och svar

Avgifter

 1. När ska jag betala för mitt barns förskoleplats?

  Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. Avgiften betalas enligt gällande regler och tolv månader per år. Avgiften bestäms utifrån hushållets anmälda inkomst och barnets närvarotid.

  Det är viktigt att registrera inkomst i e-tjänsten. Vid utebliven registrering av inkomst betalar du högsta maxtaxan.

 2. Var hittar jag anmälan om autogiro?

  Autogiroanmälan hittar du här.

Byta förskola

 1. Hur byter jag förskola eller pedagogisk omsorg?

  Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg behöver du göra en ny anmälan i e-tjänst förskola & skola. Ditt barn blir erbjuden en plats enligt turordningen.

  Eftersom du redan har en plats i Solna stad har du inget garanterat datum för när du får en ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

 2. Mitt barn ska byta verksamhet, vad behöver jag göra?

  Vid byte av verksamhet inom Solna tar den nya placeringen över den gamla. Ingen uppsägningstid gäller, oavsett kommunal eller fristående verksamhet. Flyttar du från Solna måste du avsluta den nuvarande platsen via e-tjänsten och sedan fylla i den uppsägningsblankett som skickas hem. När det gäller övergången mellan förskola och skolans fritidsverksamhet ska ingen uppsägning göras.

 3. Vi ska flytta från Solna, hur länge kan mitt barn gå kvar på förskolan?

  Barnet får behålla sin plats en månad efter nytt folkbokföringsdatum.

Finsk-svensk förskola

 1. Hur ställer jag mig i kö till finsk-svensk förskoleverksamhet?

  Du behöver ställa dig i kö i e-tjänst förskola. I e-tjänsten väljer du Thors förskola finsk/svensk avdelning.

  Mer information om hur du ansöker till förskola

 2. När får jag en plats på den finsk-svenska förskoleavdelningen?

  Precis som när du ställer dig i kö till annan förskoleverksamhet är det Solna stads urvalsregler som gäller. Har du inte en plats sedan tidigare gäller fyramånadersgarantin enligt gällande regler. Det betyder att du senast inom fyra månader ska få en plats på förskolan om det finns lediga platser.

  Läs mer om kö och turordning

 3. Var bedriver Solna stad finsk-svensk förskoleverksamhet?

  Sedan januari 2016 finns finsk-svensk förskoleverksamhet för barn mellan ett till fem år. Den finsk-svenska verksamheten är på den centralt belägna förskolan Thor, på avdelningen Haren.

 4. Hur är den finsk-svenska förskoleverksamheten utformad?

  Verksamheten startade i januari 2016. Förutom att förskolan följer skollagen och läroplan för förskolan kommer sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska vara en del av verksamheten. Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom studiebesök i kommuner som länge har arbetat med tvåspråkig verksamhet.

  Förskolan ser stora fördelar med att arbeta med tvåspråkighet och uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnen att använda finska och svenska. Det är en tillgång att barnen kan flera språk och pedagogerna vill stödja och uppmuntra barnen att använda dem. Detta kan bidra till att barnen utvecklar alla sina språk och stärker sin kulturella identitet.

 5. Vilken typ av förskola är Thor?

  Thors förskola är centralt belägen och ingår i Hagalunds förskoleenhet och är en mångkulturell förskola. Förskolan har en fin utemiljö med en stor gård och fina grönområden i närheten. Innemiljön ger möjlighet att skapa olika utmanande lärmiljöer och att dela upp barnen i mindre grupper. De prioriterade områdena som förskolan arbetar med just nu är språkutveckling och matematik.

 6. Hur många platser är vikta för finsktalande barn?

  Avdelningen Haren har totalt 20 platser varav 10 är vikta för barn vars vårdnadshavare önskar undervisning helt eller delvis på finska.

  Fördelningen av platser till förskolan sker enligt följande kriterier:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14§ skollagen

  Detta betyder att barn till vårdnadshavare som önskar en av de 10 vikta platserna för finsktalande barn har förtur i kön till dessa.

  Vårdnadshavare som önskar en av de 10 platserna som är vikta enligt ovan har rätt till en plats enligt punkt 1 i regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad.

  I mån av plats kan staden erbjuda 2 av de 10 vikta platserna till barn folkbokförda i andra kommuner.

 7. Vilka satsningar görs för att stärka finskans ställning?

  Bland annat kompetensutvecklas förskole- och skolpersonal i minoritetslagstiftningen samt i barns rättigheter i förskola/skola kopplade till lagstiftningen. Ytterligare görs omfattande informationsinsatser i stadens kommunikationskanaler samt genom media och allmänhet.

Fotografering i förskolan

 1. Får man fotografera i förskolan?

  Det finns många tillfällen då anhöriga vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har den kommunala förskoleverksamheten i Solna Stad tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

  I förskoleverksamheten finns ett önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Detta önskemål står utanför den pedagogiska dokumentationen som personalen hanterar och som bl. a. används som underlag för barnens Portfolio och för information.

  Idag sprids fotomaterial på ett helt okontrollerat sätt via bloggar, Facebook osv.

  Man ska alltid vara försiktig när det gäller publicering av bilder på barn.

  Att bilder på barn i vår verksamhet sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till, t.ex. att "gömda" barn eller barn med skyddad identitet syns på bilder.

  Regleringen kring bildpublicering på Internet har ändrats varför det numer i första hand krävs kränkning för att det ska vara otillåtet. Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personuppgiftslagen. Det innebär att föräldrar som vill lägga ut bilder på Internet dessförinnan ska ha inhämtat samtycke från andra barns vårdnadshavare.

  För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har den kommunala förskoleverksamheten bestämt att:

  • Endast personalen fotograferar den dagliga verksamheten för den pedagogiska dokumentationen.
  • Föräldrar får under "ordnade" former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

  Vi önskar förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj.

 1. Förlorar mitt barn sin köplats om jag accepterar en erbjuden förskoleplats i Solna?

  När placeringserbjudandet besvarats via e-tjänsten stryks övriga förskolor från kön. Om du vill stå i kö till en annan förskola eller pedagogisk omsorg får du göra en ny ansökan. När du tackar nej till erbjudande om plats har du kvar din plats i kön i väntan på ett nytt erbjudande.

  Du måste fylla i schema och inkomstuppgifter i e-tjänsten när du har tackat ja till en plats.

 2. Om jag blir erbjuden plats i annan förskola än den jag har önskat och accepterar detta, ställs mitt barn i kö med automatik igen?

  Nej, du behöver då på nytt anmäla ditt barn till kön

 3. Hur ändrar jag mina köalternativ/byter startdatum eller lägger till alternativ?

  För att ändra i köalternativ/startdatum måste en ny anmälan göras. När du vill lägga till en eller fler verksamheter så måste du rangordna om alla på nytt samt fylla i det önskade startdatumet

 4. Ändras mina ködatum om jag gör en ändring av mina köalternativ?

  • Om du ändrar startdatum och rangordning på befintlig anmälan behåller du ditt ködatum.
  • Lägger du till en kommunal förskola behåller du samma ködatum förutsatt att du har en kommunal förskola i kön sedan tidigare.
  • Lägger du till en fristående förskola får den ett nytt ködatum, du behåller samma plats för de förskolor du önskat tidigare.
  • Observera att din nya ansökan ersätter den tidigare. Om du vill behålla tidigare alternativ ska du ta med dessa i din nya ansökan.
 5. Vid anmälan finns möjlighet till fem olika alternativ, måste jag fylla i alla?

  Nej, minst ett val måste fyllas i.

 6. Vad händer om jag endast önskar fristående alternativ?

  Då omfattas du ej av kommunens skäliga väntetid.

 7. Vad är Solnas skäliga väntetid?

  Enligt lag ska kommuner erbjuda plats inom 4 månader från det att vårdnadshavare har anmält behov. Detta innebär att om du önskar plats i förskolan från och med augusti så måste du anmäla ditt barn senast april. Anmäl ditt barn så tidigt som möjligt, ju längre tid i kön desto bättre.

 8. Om vi får en förskoleplats i annan kommun förlorar vi vår kötid då?

  Nej, barnet har kvar sin köplats

Mat

Här finner du frågor och svar om maten som Sodexo levererar till ett antal förskolor.

Har du frågor om maten på de förskolor som lagar mat i eget kök, vänder du dig direkt till förskolan.

 1. Varför serveras inte enbart svenskt kött i Solnas förskolor och skolor?

  I upphandlingen har Solna ställt som krav att maten till Solnas elever och barn följer svensk livsmedelslagstiftning. Det handlar om att maten ska näringsberäknas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, att köttet är kontrollerat och godkänt, och fritt från salmonella och antibiotika. Inga köttprodukter från djur som behandlats med hormoner används.

 2. Var kommer köttet ifrån?

  Kött köper Sodexo från Sverige, övriga EU och USA. All kyckling som serveras är svensk.

 3. Hur mycket av det som serveras är ekologiskt?

  30 procent av inköpskostnaden utgörs av ekologiska råvaror. 75% av frukten som serveras är ekologisk. All fisk är dessutom från hållbara bestånd (MSC-märkt).

 4. Hur mycket frukt och grönt serveras?

  Varje dag får barnen fyra sorters grönsaker/rotfrukter. För miljöns skull är de anpassade efter säsong. Frukt serveras varje dag.

 5. Serveras någonting extra de dagar som soppa står på menyn?

  Ja, pannkakor eller mjukt bröd med pålägg.

 6. Hur ofta serveras fisk?

  Barnen får fisk varje vecka. Fet fisk (exempelvis lax) serveras var tredje gång.

 7. Får barnen mjölk varje dag?

  Ja, skolor och förskolor serverar mjölk varje dag.

 8. Var lagas maten till förskolan där mitt barn går?

  Maten som serveras på de 10 skolorna i Solna lagas kockar i skolköken på Ulriksdalsskolan,Bergshamraskolan, Råsundaskolan samt Restaurang Pilträdet på Kungsholmen. Övriga skolor i Solna har begränsningar i utrustning och är så kallade mottagningskök. Det innebär att delar av måltiden måste lagas i närliggande skolkök, men potatis/pasta/ris, salladsbuffé och mellanmål lagas på plats.

  Bergshamraskolan lagar också mat till förskolorna Kullen, Taurus, Tellus och Rågen.
  Ulriksdalsskolan lagar också mat till förskolorna Borgen, Fridensborg, Ringens förskola och Igelbäcken. Råsundaskolan lagar också mat till förskolorna Stråket, Lövet och Fyrklövern.

  Sodexos kök Pilträdet på Kungsholmen lagar mat till förskolorna Udden, Tärnan, Pumpan och Stenbacka.

 9. Förskolor med mat från Sodexo

  • Augustendal
  • Borgen
  • Fridensborg
  • Fyrklövern
  • Klövern
  • Kullen
  • Lövet
  • Näckrosen
  • Pumpan
  • Ringen
  • Rågen
  • Stenbacka
  • Stråket
  • Taurus
  • Tellus
  • Udden

Platserbjudanden

 1. Hur får jag veta att mitt barn har blivit erbjuden en plats i förskola eller pedagogisk omsorg?

  Erbjudandet skickas via e-post och/eller SMS. Antalet svarsdagar är 5 vardagar räknat från den dag du får erbjudandet. Detta gälller både kommunal och fristående verksamhet. Från vilket datum ditt barn har fått plats ser du när du loggar in i e-tjänsten.

 2. Vad händer om jag tackar nej till en erbjuden förskoleplats?

  Om du tackar nej till en erbjuden plats så behåller ditt barn sin köplats, i väntan på ett nytt erbjudande. Vid första erbjudandet till en kommunal förskola upphör platsgarantin. Efter tre erbjudanden förlorar barnet sin köplats och en ny anmälan måste göras.

 3. Vi har fått plats i en kommunal/fristående verksamhet i en annan kommun, vad behöver vi göra?

  Fyll i blanketten kontrakt för förskoleverksamhet utanför Solna (PDF-dokument, 86 kB) och skicka den till mottagande förskoleverksamhet, som därefter skickar den till Solna stad

Schema

 1. Hur många timmar per dag får mitt barn vara på förskolan när jag är föräldraledig?

  När du är föräldraledig har ditt barn möjlighet att vara i förskolan under minst tre timmar per dag och max 30 timmar per vecka. Under skollov gäller max 15 timmar per vecka.
  Barnet får behålla sitt befintliga schema en månad efter att syskonet är fött.Tiderna bestäms i samråd med förskolechefen.
  Vid ändring av tider ska man ha två veckors framförhållning.

 2. Om jag blir eller är arbetssökande, påverkar det barnets tider i förskolan?

  När du är arbetssökande har ditt barn möjlighet att vara i förskolan under minst tre timmar per dag och max 30 timmar per vecka. Under skollov, gäller max 15 timmar per vecka. För dig som är arbetssökande kan tiden vid behov tillfälligt förändras. Tiderna bestäms i samråd med förskolechefen.

Dela: