Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. Längst ner på sidan kan du beräkna avgiften för din barnomsorg

Din avgift grundar sig på:

 • Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
 • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
 • Barnets närvarotid.
 • Reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.

Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänst förskola & skola. Läs mer om årlig uppdatering av inkomsten

Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Maxtaxan innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. De hushåll som har en sammanlagd inkomst på 47490 kr eller mer per månad före skatt betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

När du har två eller flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.

Förskola

Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1425 kr
Barn 2 2% 950 kr
Barn 3 1% 475 kr
Barn 4 ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 o.s.v. Detta gäller både i kommunal och fristående förskoleverksamhet.

Två nivåer för avgifter

Det finns två nivåer för avgifter, deltid och heltid.

När barnet är upp till 30 timmar i veckan i förskolan betalar du 75% av den avgift som du skulle ha betalat vid heltid.

 • Deltid innebär närvaro i förskolan upp till 30 timmar per vecka.
 • Heltid innebär närvaro över 30 timmar per vecka.

Läs mer om maxtaxa

Anmäl närvarotid

Du fyller i ditt barns närvarotid i e-tjänst förskola & skola under Registrera schema och meddelar förskolan. I e-tjänsten ska det alltid finnas en närvarotid anmäld för att du ska få rätt faktura för alla månader på året.

Under barnets ledighet vid sommarsemester, julledighet eller annan kortare frånvaro anmäler du närvarotider direkt till förskolan.

Anmäl inkomst

Anmäl din inkomst antingen i e-tjänst förskola & skola eller med blanketten Anmälan av bruttoinkomst(PDF-dokument, 93 kB). Inkomst är hushållets beskattningsbara inkomster per månad före skatt.Om du inte anmäler din inkomst betalar du maxtaxa. Har du ingen inkomst ska du anmäla att du har 0 kronor i inkomst.

De personer som är folkbokförda i samma bostad som barnet anmäler sina inkomster, oavsett familjerelationer. Den nya inkomsten börjar den gälla från och med den första följande månad.

Som inkomst räknas:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Din bruttolön
 • Familjebidrag/familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel (bidrag och lån)
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadsbidrag

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgift för barnomsorgen.

Beräkna avgift


Dela: