Elever i behov av särskilt stöd

Särskilt stöd

Alla elever behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder eller situationer.

När en elev i grundskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av särskilt stöd uppmärksammas. Andra tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd kan vara att eleven inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utagerande. Koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter kan också vara tecken på behov av särskilt stöd. I vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga.
När någon känner oro över en elevs skolsituation ska detta tas på allvar. En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon/han har rätt till och behov av. Stödet eleven får ska i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör.

Åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda och besluta om en elev har behov av särskilt stöd. Om en elev är i behov av det ska ett åtgärdsprogram upprättas för eleven. När åtgärdsprogrammet upprättas har elev och vårdnadshavare möjlighet att delta i arbetet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och eller/på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Stödet till eleven bedöms alltid utifrån den enskildes behov.

Nyboda resurscentrum

På Nyboda recurscentrum går elever från Solnas olika skolor. Nyboda resurscentrums målgrupp är elever i behov av mer vuxenkontakt och mindre grupper. Nyboda resurscentrum ger eleverna möjlighet till och att arbeta med faktorer som stärker självkänslan och den egna insikten.

Nyboda resurscentrum har två lokaler. De äldre eleverna finns på Nybodagatan 12 intill Skytteholmsparken. Elever till och med årskurs 6 har ett eget hus på Granbackaskolan.

Dela: