Märkning av kemikalier och produktinformation

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige ska ta reda på produktens hälso- och miljörisker. Leverantören ska sedan märka produkten med farosymboler, riskfras och skyddsfras. Leverantören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för vissa kemiska produkter.

Märkning

Farliga kemiska produkter ska vara tydligt och rätt märkta med farosymbol. De ska även ha risk- och skyddsinformation på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda din hälsa och miljön.

Farosymboler

Farosymboler används i samband med märkning av kemiska produkter. Kemikalieinspektionen utfärdar föreskrifter om kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper. Myndigheten för samhällskydd och beredskap utfärdar föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper. Det är företagen som tillverkar eller importerar kemiska produkter som är ansvariga för att märka produkten med farosymboler, lämpliga riskfraser och skyddsfraser.

Hälsoskadlig/irriterande

Hälsofarlig produkt som kan ge skador eller allergi vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Vissa produkter kan ge allvarliga skador efter långvarig användning.
T.ex. Toluen

Måttligt hälsoskadlig

Kan innebära särskilda risker för barn vid förtäring. Äldre symbol, numera frivillig.

Frätande

Produkten är frätande. Kan ge frätsår på hud och bestående skador i matstrupe och på ögon.
T.ex. Kaustiksoda

Giftig/mycket giftig

Mycket giftig eller giftig produkt. Kan ge bestående eller livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.
T.ex, Metanol

Miljöfarlig

Produkten kan skada miljön på kort sikt eller på lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.
Ex. Ammoniak

Extremt/mycket brandfarlig

En extremt eller mycket brandfarlig och lättantändlig produkt. Kan explodera vid antändning.
Ex. Bensin

Explosivt

Produkten är explosiv och måste därför hanteras varsamt.
Ex. Krut

Oxiderande

Produkten kan vid felaktig hantering eller i kontakt med andra ämnen explodera eller börja brinna.
Ex. Väteperoxid

Kemikalier som förvaras i en annan behållare än ursprungsbehållaren måste märkas med innehåll, farosymbol samt risk- och skyddsinformation. En förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och plandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 januari 2009. Under en övergångsperiod fram till 2012 kommer Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt.

Säkerhetsdatablad/varuinformationsblad

Säkerhetsdatablad ska finnas för kemiska produkter som överlåts för yrkesmässigt bruk och som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga. Säkerhetsdatablad skall bestå av 16 obligatoriska punkter. Informationen ska ges på svenska.

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter:

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
2. Farliga egenskaper
3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
4. Första hjälpen
5. Brandbekämpningsåtgärder
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
7. Hantering och lagring
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
10. Stabilitet och reaktivitet
11. Toxikologisk information
12. Ekologisk information
13. Avfallshantering
14. Transportinformation
15. Gällande föreskrifter
16. Annan information

Läs mer på Kemikalieinspektionens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatser.

Dela: