Kemiska bekämpningsmedel

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Många av dem innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Anmälan och tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Ska du yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver i de flesta fall göra en anmälan eller söka tillstånd. Skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att få sprida bekämpningsmedel på

 1. banvall
 2. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 3. inom sammanhängande område större än 1000 m2, som inte omfattas av tillståndsplikt, och där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark). OBS spridning på ängs- och betesmark är helt förbjuden.

Undantag från anmälningsplikten gäller i de fall bekämpningen endast har karaktär av punktbehandling och omfattningen är så pass begränsad att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Detta gäller även förbudet mot spridning på ängs- och betesmark.

Anmälan

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel hittar du till höger under Relaterade okument.

Tillstånd

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att använda bekämpningsmedel

 1. på tomtmark för flerfamiljshus,
 2. på gårdar till förskolor och skolor
 3. på allmänna lekplatser,
 4. i allmänna parker och trädgårdar
 5. inom idrotts- och fritidsanläggningar
 6. vid planerings- och anläggningsarbeten
 7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket
  genomsläppliga ytor
 8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
  material.

Tillstånd bör sökas i god tid innan planerad bekämpning. Tillståndsplikt innebär att det är förbjudet att påbörja bekämpning innan tillstånd är utfärdat.

Undantag från tillståndsplikten gäller för punkt 4-8 i de fall bekämpningen endast har karaktär av punktbehandling och omfattningen är så pass begränsad att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Val av bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen (KEMI) som beslutar om bekämpningsmedel ska godkännas eller ej. Medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedöms med hänsyn till användningsområdet. Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Spridning är endast tillåtet enligt de villkor som finns till godkännandet av medlet.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett bekämpningsmedelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedel i Sverige.
Läs mer om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen.

Mer information

Reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt finns i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Bekämpning av skadedjur eller ohyra

Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt miljöbalken får ske utan tillstånd. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska dock snarast underrättas om varje sådan saneringsåtgärd.

Dela: