Tillstånd, regler och tillsyn

Företag vilkas verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd hos eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd och blanketter. Anmäl/sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Tillstånd, regler och tillsyn för företag

Alkoholservering,
Folkölsförsäljning i detaljhandeln

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Det krävs i vissa fall tillstånd för att servera alkohol. Den som vill sälja öl i detaljhandeln måste göra en anmälan. Tillståndsenheten

Alkoholservering

Folkölsförsäljning i detaljhandeln

Bekämpningsmedel

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Tillstånd eller anmälan krävs för viss yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kemiska bekämpningsmedel
Brandfarliga och explosiva varor

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från brandförsvaret

Storstockholms brandförsvar

Brandfarliga och explosiva varor

Bygglov, anmälan

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Stadsbyggnadsförvaltningen

Bygglov

Cisterner

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmälan krävs för cisterner för lagring av eldnings- diesel- och spillolja samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anmälan av cistern

Djurhållning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Ansökan om tillstånd för viss djurhållning inom detaljplanelagt område. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Sällskapsdjur
Enskilt avlopp

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett WC-avlopp/ ansluta WC till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs.
Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Enskild avloppsanläggning
Farligt avfall,
transport

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall. Länsstyrelsen Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Länsstyrelsens information om tillstånd för transport av farligt avfall
Avfall

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Avfall, hushållsavfall Stadsbyggnadsförvaltningen Renhållningsordning
Fjärrvärme och fjärrkyla

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Norrenergi Norrenergi
Gatuförsäljning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Solnas gator och torg. Stadsbyggnadsförvaltningen Torghandel, ordningsföreskrifter
Hygienlokal, anmälan

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl innan du startar en hygienlokal med verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Hygienlokaler
Kemikaliehantering

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Länsstyrelsen handlägger tillstånd om vissa kemiska produkter. Länsstyrelsen Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Kemiska produkter
Blanketter kemiska produkter
Köldmedier

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Köldmedier
Livsmedelsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Blanketter och övrig information

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anmälan av Restaurang & café

Anmälan av Butik & kiosk

Ansökan om godkännande

Lokaler,
ändra användning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Bygglov krävs för att ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor. Stadsbyggnadsförvaltningen

Bygglov

Markupplåtelse, schakttillstånd

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

För att få använda allmän plats krävs kommunens medgivande samt tillstånd från polismyndigheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Polisen

Markupplåtelse

Polistillstånd

Miljöfarlig verksamhet

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Viss miljöfarlig verksamhet måste anmälas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljöfarlig verksamhet
Nyttoparkeringstillstånd

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Näringsidkare vars fordon uppfyller vissa krav är behöriga att köpa nyttoparkeringstillstånd. Stadsbyggnadsförvaltningen Tillstånd för nyttoparkering
Offentliga lokaler

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl innan du startar badanläggning, skola, förskola eller annan lokal för undervisning. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anmälan av offentliga lokaler
Rivning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen Rivning
Skyltar och ljusanordningar

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Skyltar och vepor kräver bygglov. Stadsbyggnadsförvaltningen

Skyltprogram

Bygglov för skyltar

Solvärmebidrag

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Du kan få bidrag för att installera en anläggning för solvärme i flerbostadshus, småhus och lokaler. Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Solvärmebidrag
Tobaksförsäljning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl om du vill sälja tobaksprodukter. Tillståndsenheten Tobaksförsäljning
Uteservering

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Tillstånd för uteservering lämnas av polisen.
För servering på allmän mark kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Polisen

Uteserveringar
VA-anslutning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Vid all byggnation ska anmälan om VA-anslutning samt VA-situationsplan/ VA-ritning lämnas. Solna Vatten AB Vatten och avlopp
Ventilationskontroll

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras vid nybyggnad, större ombyggnader och därefter med regelbundna intervaller. Stadsbyggnadsförvaltningen Ventilationskontroll
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia