Hur en utredning går till

För att ta reda på barnets eller ungdomens behov av stöd eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet och ungdomen. Vid behov kontaktar socialsekreteraren även andra personer som är viktiga för familjen för att få en bild av barnets eller ungdomens livssituation. Det handlar framförallt om skolpersonal och förskolepersonal.

Om du ansöker om hjälp och stöd inleder socialtjänsten en utredning som inom fyra månader skall vara skriftlig sammanställd. Om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

Socialsekreteraren skriver kontinuerligt ner det som kommer fram under utredningen. Som förälder och vårdnadshavare samt som ungdom över 15 år har du alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i en skriftlig utredning. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Utifrån de uppgifter som kommer fram under utredningen gör socialsekreteraren en bedömning om ni som familj har behov av hjälp från socialtjänstens sida eller inte.

Om ni har behov av hjälp och stöd lämnar socialsekreteraren förslag på den insats som bäst tillgodoser barnets eller ungdomens behov utifrån er familjesituation. Socialtjänstens fokus ligger på barnet eller ungdomens behov och att tillsammans med familjen hitta lösningar som tillgodoser dessa. Insatser som socialtjänsten beviljar kan handla om att hjälpa familjen att bryta mönster med negativa konsekvenser och istället hitta bättre alternativ. Stödinsatser kan exempelvis bygga på samtal eller på mer praktiskt stöd i vardagen.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden och du som vårdnadshavare inte samtycker till den insats som socialtjänsten föreslår kan socialnämnden ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Socialnämndens socialutskott beslutar då att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholms län om vård med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Läs mer om Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga

Dela: