Nöjdare äldre i Solna

Äldre solnabor är i många fall mycket nöjda med både boende och hemtjänst. Antalet nöjda äldre i Solna har också ökat. Det framgår av Socialstyrelsens senaste årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som presenterades i förra veckan.

I årets undersökning har Socialstyrelsen för första gången frågat alla äldre i målgruppen vad de tycker om sin hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

I landet som helhet är de äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst nöjda. Så många som 89 procent av de äldre svarade att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Motsvarande siffra för Solna är 83 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare liknande undersökningar.

Hemtjänsten i Solna får högt betyg på flera punkter. De frågor där andelen positiva svar är högst är: Bemötandet från personalen, förtroendet för personalen, att personal kommer på avtalad tid och att personalen tar hänsyn till de äldres egna åsikter.

Också bland Solnas äldre som bor på vård- och omsorgsboende är det fler som är nöjda. 82 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Också det är en förbättring jämfört med tidigare år och motsvarar i stort sett siffrorna för hela Sverige. Även här får bemötandet från personalen och förtroendet för personalen en hög andel positiva svar. De äldre känner sig trygga på boendet och upplever att de har lätt att få kontakt med personalen.

Malin Appelgren, ordförande för omvårdnadsnämnden, är positiv till resultatet av Socialstyrelsens undersökning:

- Det känns bra att de äldre i Solna blir allt mer nöjda med våra verksamheter. Särskilt roligt är det att de äldre är så nöjda med personalens bemötande. Undersökningen visar också att vi har några förbättringsområden som vi nu ska fokusera på, som den äldres möjlighet att påverka de insatser som ges, bättre information om förändringar och trivsel i lokalerna.

Beslutade mål för 2013 uppfylls
Enligt resultatet av undersökningen uppfyller verksamheterna målen i Solna stads verksamhetsplan för 2013 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Analys och fortsatt utveckling
Omvårdnadsförvaltningen och verksamheterna påbörjar nu sina analyser av resultaten i Socialstyrelsens undersökning, för att fånga upp möjliga förbättringsområden. I början av 2014 ska samtliga utförare skicka in sina åtgärdsplaner till förvaltningen.

Dela: