Kommunen och landstinget tillsammans för bättre demensvård

Solna stad har tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde under året arbetat fram riktlinjer för hur personer med demensjukdom ska bli bättre omhändertagna i vårdkedjan.

Solna stad har tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde under året arbetat fram samverkansrutiner för en bättre vård- och omsorg om personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.

Utgångspunkten har varit att skapa samverkan utifrån befintliga resurser, kompetens och uppdrag. Målet är att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska uppleva att de får den vård, omsorg och stöd de behöver.

Om kommunen och landstinget inte samarbetar riskerar personer med demenssjukdom att hamna mellan stolarna på grund av att de i de flesta fall behöver hjälp och stöd/insatser från båda huvudmännen (samtidigt).

För att förhindra att sådana problem uppstår har ett samverkansprojekt pågått i Solna sedan ett år tillbaka. Samtliga verksamheter, oavsett huvudman, som är viktiga i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom eller misstanke om begynnande demenssjukdom och deras anhöriga har varit representerade under arbetet med att ta fram samverkansrutinerna.

Under 2010 kom Socialstyrelsen ut med nationella riktlinjer för demensvård. De belyser vikten av tidig utredning som i sin tur ska leda till rätt hjälpinsatser.

Samverkansrutinerna som tagits fram baseras på de nationella riktlinjerna men har brutits ned till lokala rutiner för allt från identifiering av symtom till uppföljning av medicinsk behandling och socialt stöd., så att alla berörda verksamheter och yrkeskategorier vet vad, hur och när de ska göra olika saker.

Rutinerna omfattar vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, 65 år och äldre, som är bosatta i ordinärt boende i Solna samt stödet till deras anhöriga.

Projektgruppen som arbetat med samverkansrutinerna

Dela: