Hälso- och sjukvård

Ansvaret för hälso- och sjukvården är uppdelad mellan kommunen och landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt för personer med funktionsnedsättning som bor på gruppbostad/servicebostad och/eller har daglig verksamhet och har behov av hemsjukvård.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen åligger läkareansvaret landstinget. Den läkare som är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiserats och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter. Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser kan delegeras till andra yrkesgrupper.

Stockholms läns landsting ansvarar för primärvården som är den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser. Basen i primärvården är vårdcentralerna.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

Solna stad har avtal med entreprenörer som driver vård -och omsorgsboende för äldre i Solna gällande MAS uppdraget. Varje vård-och omsorgsboende har en MAS som är kopplad till boendet.

Dela: