Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller skada. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Utifrån din funktionsnedsättning och dina behov erbjuds olika former av stöd.

Det finns två lagar som reglerar stödet du kan ansöka om:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

Ansöka om stöd Socialtjänstlagen, SoL

Har du behov av hjälp med till exempel hemtjänst, boendestöd, eller trygghetslarm, kan du ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagen. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Läs mer om hjälp enligt Socialtjänstlagen

Ansöka om stöd enligt LSS

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få stöd enligt LSS om du har:

  • en utvecklingsstörning
  • autism
  • fått en hjärnskada i vuxen ålder
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande.

En LSS-handläggare gör en prövning i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna (målgrupperna) som lagen utsett. Därefter prövas dina behov till den sökta insatsen.

Läs mer om LSS och hur du ansöker

För dig som är ung och har en funktionsnedsättning finns ytterligare information här

Dela: