Bostadsanpassning

Du som har bestående funktionsnedsättning kan behöva anpassa din bostad så att den fungerar för dig.

Du kan få bidrag från Solna stad för att anpassa din bostad. Bidraget ska gå till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Bidraget är inte inkomstberoende.

Vilka anpassningar kan göras?

Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Exempel på åtgärder är: ta bort trösklar, bygga ramp till entrén, installera portautomatik, anpassa duschplats, installera spisvakt.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärd respektive bostadsrättsförening för att genomföra anpassningen.

Reperation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Kan jag få bostadsanpassningsbidraget när jag flyttar?

Det är viktigt att du väljer bostad med omsorg. Vid byte av bostad lämnas inte bidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningar eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämpligt med hänsyn till funktionsnedsättningen. Läs mer på Boverkets hemsida.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på en blankett som du finner i högerkolumnen. Du kan också beställa blanketten genom Solna stads Kontaktcenter tel 08-746 10 00. Det ska framgå tydligt vad du söker bidrag för.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Se information i högerkolumnen hur kontaktar en arbetsterapeut.

Kontakta Solna stads Kontaktcenter tel 08-746 10 00 om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka bidrag för.

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag om en tidigare bostadsanpassning i ditt bostadshus behöver tas bort.

Läs mer här.

Dela: