Särskilt kvalificerad kontaktperson - SKKP

Insatsen SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson) riktar sig mot ungdomar mellan 15 – 20 år, som har begått minst ett brott för vilket åklagare har begärt in ett yttrande. Socialtjänsten skall ha gjort bedömningen att det föreligger ett särskilt vårdbehov och att SKKP kan matcha det behovet. Ungdomen, och om ungdomen är under 18 år även dess vårdnadshavare, ska ha tackat ja till insatsen.

Insatsen SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson) riktar sig mot ungdomar mellan 15 – 20 år, som har begått minst ett brott för vilket åklagare har begärt in ett yttrande. Socialtjänsten skall ha gjort bedömningen att det föreligger ett särskilt vårdbehov och att SKKP kan matcha det behovet. Ungdomen, och vid personer under 18 år, även dess vårdnadshavare skall ha tackat ja till insatsen. Insatsen kan startas upp innan domslut fallit, detta ses i så fall som ett tecken på att ungdomen är motiverad till förändring.

Om ungdomen senare inte blir dömd till att följa ungdomskontraktet kan SKKP ändå fullföljas som en helt frivillig insats. Behandlingstiden är begränsad till 6 månader. Därför är det viktigt att ungdomen har en hållbar boendesituation, ordnad ekonomi och konkreta planer för sysselsättning (skola, arbete, eller liknande). Målet för insatsen är att ungdomen vid avslut skall vara brottsfri och att risken för framtida brott skall ha minskat.

Innehåll

SKKP träffar ungdomen upp till 10 timmar per vecka under 6 månader. Under inledningsfasen kartläggs ungdomens hjälpbehov genom ett strukturerat bedömningsinstrument. Utifrån denna kartläggning formuleras en genomförandeplan som skall gälla under de kommande 6 veckorna. Insatsen och genomförandeplanen följs sedan upp var 6:e vecka på ett uppföljningsmöte hos socialtjänsten där ungdom och föräldrar deltar.

Under behandlingstiden deltar ungdomen i brottsförebyggande program, ett strukturerat samtalsprogram som bygger på KBT (Kognitiv beteendeterapi). Programmet syftar till att påverka ungdomens tankar och beteenden för att öka impulskontroll och minska bland annat kriminalitet. SKKP:s roll anpassas efter varje individs behov, men handlar ofta om att motivera till drogfrihet, fullfölja skola (eller annan sysselsättning), samt att få och behålla goda relationer på fritiden, i familjen och i övriga nätverket.

Vad utmärker SKKP?

  • Kompetens och erfarenhet av att arbeta med ungdomar som begått brott.
  • Manualbaserade samtalsprogram.
  • Tät kontakt med ungdomen.
  • Tät kontakt med ungdomens familj, framför allt för att stötta struktur och dagliga rutiner.

Manualbaserade samtal

Under tiden för SKKP ingår att ungdomen deltar i en strukturerad samtalsserie.

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården