Tillsyn och uppföljning

För att kunna veta att utförare av upphandlade vård- och behandlingsinsatser bedriver en verksamhet med tillräcklig god kvalitet gör socialförvaltningen regelbundet uppföljningar och tillsyner.

Socialförvaltningen i Solna stad gör årliga uppföljningar av verksamheten för är att säkra att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheten bedrivs inom gällande regelverk. Vid uppföljningen identifieras eventuella brister och utvecklingsområden som sedan ligger till grund för verksamheternas utvecklingsarbete. Avtalsuppföljning sker inom de driftsentreprenader som drivs på uppdrag av socialnämnden, dvs. gruppboenden och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, boenden för ensamkommande flyktingbarn samt familjerådgivning.

Inom boendena för personer med psykisk funktionsnedsättning görs även regelbunden tillsyn av medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS.

Dela:

Kontakt

Lisa Wallenberg

Verksamhetscontroller

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Skicka meddelande till Lisa Wallenberg