Äldreforum och kommunalt pensionärsråd

Solna Stad har ett nära samarbete med de lokala pensionärsföreningarna för att underlätta utvecklingen av en god omsorg till Solnas seniorer. Detta görs med hjälp av två samarbetsorgan: kommunalt pensionärsråd och Äldreforum.

Kommunalt pensionärsråd, KPR

KPR är sammansatt av representanter från de politiska partierna och pensionärsorganisationerna: Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF

Syftet med KPR är att staden ska informera och samråda med pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Representanter i KPR:

Ordförande Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden
Zanna Mårtensson (M)
Anne Utter (L)
Per-Ove Nelstrand (S)
Jörgen Palmgren (C)
Margareta Randwall (MP)
Runo Carlsson, PRO-Bergshamra-Ulriksdal
Lasse Lindström, PRO-Huvudsta
Lars G Lindström, PRO-Råsunda
Gösta Bluhm, SPF-Brunnsviken
Bengt Norrbom, SPF-Solrosen
Evert Medbo, SPF-Skytten

Sekreterare: Catharina Almer Chipperfield, e-post: catharina.almer-chipperfield@solna.se

Äldreforum i Solna

Pensionärsföreningarna i Solna: PRO och SPF med dess lokala föreningar har bildat ett samverkansorgan, Äldreforum.

Äldreforum får som remissinstans möjlighet att inkomma med synpunkter på ärenden som rör förändringar för de äldre i Solna. Det kan vara förändringar i avgiftssystemet eller införande av nya regler eller rutiner inom äldreomsorgen.

Delegater i Äldreforum:

Ordförande: Gösta Bluhm, SPF-Brunnsviken
Sekreterare: Pär Markgren, PRO-Råsunda, par.markgren@bredband.net
Lasse Lindström, PRO-Huvudsta
Runo Carlsson, PRO-Bergshamra
Evert Medbo, SPF-Skytten
Bengt Norrbom, SPF-Solrosen
Per Stockhaus, SPF-Solrosen
Kassör: Page Holmberg
Revisor: Birgit Adenbäck

Ersättare:

Gösta Eklund, PRO-Bergshamra
Lars G Lindström, PRO-Råsunda
Laila Nordin, SPF- Brunnsviken
Raili Saranpää, PRO-Huvudsta
Ingrid Holmberg, SPF-Skytten

Äldreforums arbetsutskott består av ordförande och sekreterare.

Dela: