Goda exempel 2017

Arbetssätt inom LSS, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden att inspireras av.

Livsområdespärmar – stöd i att minnas och välja

Att få och kunna välja är något som de flesta av oss idag tar för givet. Det kan till och med bli lite för många val ibland. När valfriheten blivit något som vi tar för givet, riskerar vi att bli blinda för de utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter.

Gemensamt för de boende på LSS-boendet Algatan är att man har svårt att minnas vilka olika områden ens liv innehåller och vad man tycker om. Detta innebär en utmaning när man som boende får frågor som "vad vill du göra idag?", "Vad brukar du tycka om att göra på sommaren?", "Har du någon favoritmaträtt?" osv. Det blir då också svårt att kunna erbjuda insatser och aktiviteter som utgår från de boendes preferenser.

En annan utmaning som är gemensam för de boende är att kunna kommunicera verbalt. Detta innebär en utmaning för de boende vad gäller att kunna uttrycka önskemål och vara delaktig i planeringen av den egna vardagen och av livet i stort.

För att hantera dessa utmaningar så har vi tagit fram livsområdespärmar för dem som bor på Algatan. I dessa pärmar beskrivs de olika områden man har i sitt liv, i text och bild. Pärmarna anpassas individuellt, utifrån varje boendes förutsättningar. Varje livsområde har en egen flik och bakom denna kan den boende tillsammans med personal se vad just det livsområdet innehåller och genom att titta på och peka på bilder eller ord, så kan den boende dels minnas vad ett livsområde innehåller – alltså vilka val som är möjliga att göra – och dessutom välja trots talsvårigheter. Pärmen är tänkt att vara levande och utifrån nyupptäckta områden och preferenser, så uppdaterar den boende tillsammans med kontaktperson sin pärm. Exempel på livsområden kan vara "Film & TV", "Anhöriga" och "Saker jag gillar att göra".

Vi tycker oss redan nu kunna se att detta arbetsredskap bidrar till att färre situationer uppstår där den boende försöker uttrycka något, men personalen har svårt att förstå. Vi ser också att den boende väljer aktiviteter som personalen inte skulle ha föreslagit, vilket bidrar till ökad delaktighet och ökat självbestämmande.

Kontakt

Verksamhetschef Kristoffer Willstedt, LSS-boendet Algatan, Aleris Stöd och boende.
Tel. 0708-92 29 90. E-post: kristoffer.willstedt@aleris.se
Hemsida: aleris.se

Bygga goda relationer mellan kund och personal i hemtjänst

Vi på Humaniora hemtjänst har i vårt dagliga arbete med kunderna upplevt att vi behöver få en förbättrad dialog och kommunikation. Vi vill skapa en god relation med kunderna som främjar deras hälsa och tillgodose deras önskemål och behov.

Personalen såg, framför allt i samband med större högtider, en ökad oro och ensamhet. Det fanns en outtalad önskan om att bibehålla vanor och traditioner, men orken fanns inte. Man valde t ex att stanna hemma trots inbjudan till nära och kära, det var helt enkelt för besvärligt. Mat blev inhandlad som sen inte blev uppäten.

Det var då vår idé föddes att skapa ett forum för att bryta ensamhet och samtidigt bygga goda relationer. Vi kom fram till att gemensamma träffar med kunder, anhöriga och personal var ett bra sätt att skapa plats för bra möten och bygga relationer. Där finns möjlighet för personalen att få en större förståelse för kundernas livssituation och på så sätt lättare se deras behov och önskemål.

Vid varje aktivitetstillfälle såg personalen till att alla deltog utifrån sin förmåga. Det samtalades om olika saker, tex egna traditioner kring jul osv. Att det var välkända ansikten med bland deltagande personal skapade lugn och trygghet hos besökarna. Kundernas positiva gensvar blev en stor motivation och drivkraft för oss att fortsätta göra dessa aktiviteter.

När vi utvärderade dessa första tillfällen kom vi fram till att vi i fortsättningen ska anordna två större tillställningar per år, på våren och till julen. Vi såg också att vi hade lyckats uppmuntra även kunder som tidigare passiva och svåråtkomliga att delta i träffarna. Personalen upplevde att personerna hade en ny livsgnista som de inte hade sett tidigare.

Den sociala samvaron och dess innehåll visat sig ha en positiv inverkan på kundernas liv. Resultatet har blivit att kunderna kommunicerar mer med personalen och det blir en bättre dialog. Vi har också märkt att flera kunder som tidigare var skeptiska till besök av ny personal eller vikarier nu har ändrat inställning och är mer positiva.

Kontakt

Silviasyster/kvalitetsansvarig Geni Abraha, Humaniora hemtjänst, Solna stad
Tel: 072-583 10 09. E-post: geni.abraha@solna.se


Olivlunden – varje möte är en unik träffpunkt

Målet med vårt projekt är att kunna skapa en unik och trivsam miljö för våra boende. De ska trivas samt väcka minnen med hjälp av bilder, musik och ljud från naturen samt olika dofter.

Olivträdet är en demensenhet med 17 boende, som var och en har särskilda behov som kräver stor kunskap och stort engagemang hos personalen. All personal har genomgått utbildningen från Silvahemmet, och sedan 2016 är Hallen Silvacertifierade. Genom utbildningen fick vi ökad kunskap och verktyg som vi har kunnat utveckla verksamheten med. Vi har fokuserat oss på BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

På Olivträdet arbetar vi utifrån varje individs unika personlighet. Varje dag möter vi människor i olika sammanhang och under varje minut tänker vi på vad vi ska göra i nästa stund samtidigt som vi planerar framåt. Vi stannade upp och reflekterade kring hur vi skulle kunna värdesätta vår tid tillsammans med boende under hela dygnet. Vi ville i bemötandet med våra boende, som lider av BPSD, använda oss av miljön för att finna lugn och där kunna skapa sinnesro till våra boende.

Då växte idén fram om Olivlunden – ett relaxrum för boende. Vi anpassade en lokal efter boendes behov, som många gånger är oroliga, vandrar mycket fram och tillbaka och hamnar tex framför hissen eller vid vår utgång. Inredningen består bla av en fondvägg med motiv av vattenfall, olika belysningar, elektroniska men verklighetstrogna värmeljus samt gardiner med kontraster. Möblerna är både från förr och nu. Genom att sedan spela lugn klassisk musik i Olivlunden har flera boende istället valt att gå in dit där musiken kommer ifrån. I rummet skapas en närvaro hos de boende som tar dem till nuet och lugnar själen. Här kan minnen komma fram från tidigare upplevelser från ett långt liv.

Kontakt

Kvalitetscoach Tayebeh Alikahi Hallens vård- och omsorgsboende. Aleris omsorg
Tel: 0735 938 198 E-post: Tayebeh.Alikahi@aleris.se
Hemsida aleris.se Facebook: Aleris Hallen


Onsdagsfrukost

Leva hela livet! På Berga hittar vi små tillfällen i vardagen att skapa meningsfullhet för våra boende. Att med små enkla medel göra en veckodag till något extra! Vår egen "lillördag".

Ju fler vi är tillsammans ju gladare vi bli…. Ja, så är det faktiskt. Boende såg plötsligt fram emot att få träffas, gemytligheten och gemenskapen av att sitta tillsammans, det var något nytt att samlas runt. Bara genom små förändringar i en vanlig frukost blev onsdagsmorgnar en guldkant för våra boende.

Onsdag var som vilken vardagsmorgon som helst. Just denna morgon var det mörkt och trist ute och idén kom från medarbetarna som ville göra något extra just den dagen för att pigga upp de boende. Genom att presentera frukosten på annat sätt blev upplevelsen annorlunda för våra boende. Yoghurt i fina små glas, juice i vinglas och pålägg fint uppskuret på serveringsfat och ett fat med bara grönsaker och ett fat med olika uppskurna frukter. Något gott bröd. Sedan samlas man alla runt bordet, där både medarbetare, sjuksköterska och chef deltar. Atmosfären är varm och välkomnande. "Att äta frukost tillsammans, diskutera, påminner mig om min barndom" - citat från boende.

Även några andra boende kom från andra våningar och deltog i frukosten, och på så sätt lärde de känna nya vänner. Ryktet i huset spred sig om "onsdagsfrukosten" och personal kom och tittade från andra våningar, - vad är det ni gör som är så speciellt? De tog med sig iden tillbaka till sina våningar och började också införa en speciell dag i veckan. Onsdagsfrukosten känns meningsfull, begriplig och hanterbar för boende. För som boende själv säger, så vill de inte ha det varje dag. Kanske vill man sova längre, eller äta frukost på sitt rum, kunna ta morgonen i sin egen takt.

Social samvaro skyddar vår hälsa. Social samvaro stimulerar alla sinnen. Tryggheten att ingå i en grupp, att höra till. Onsdagsfrukosten ger möjlighet att bryta social isolering och känslor av ensamhet. Den boende blir trygg i en grupp där man känner sig välkommen. Att mötas av ett fint dukat bord gör en glad och ökar välbefinnandet. Alla blir gladare. Medarbetarna känner att de gör skillnad.

Kontakt

Enhetschef Regina Daramy, Berga vård och omsorgsboende, Temabo AB
Tel: 0722-52 06 48. E-post: regina.daramy@temabo.se
Hemsida: temabo.se

En God Natt

Vår målsättning är att våra boende ska uppleva ett bra dygn. Vårt arbete nattetid på Ametistens äldreboende är en mycket viktig del av omvårdnaden då det utgör en tredjedel av dygnet. Natten har vi synliggjort på ett tydligare sätt än vad vi tidigare gjort. Vi ska ta tillvara den kompetens som finns hos oss och se till att det kommer våra boende till godo.

Alla boende på Ametisten har en utförlig genomförandeplan och där en utförlig beskrivning finns hur den boende vill ha det på natten. Faktorer som styr kan vara t.ex. behov av sömn, ljus, ljud och temperatur liksom hunger och mättnadskänsla. Våra boende erbjuds nattmål före sänggåendet. Den boende får gärna vara uppe och titta på TV om han/hon önskar det. Alla önskemål om att få en lugn och god natt tas om hand hos oss.

Våra medarbetare på Ametisten är väl förtrogna med att en god dag med tillräckligt näringsintag och fysisk aktivitet skapar de bästa förutsättningarna för att sova gott om natten. Samarbetet mellan dag- och nattpersonal har blivit en naturlig del med den boendes "Goda natt" i fokus.

Alla våra boende har en kontaktman som ansvarar för att veckovis följa upp den boendes vilja och önskemål på nattetid och återge i mötet med övriga medarbetare. Kontinuerlig utvärdering sker månadsvis på Ametisten, där enhetschef och gruppchef ansvarar för dokumentationsgranskningen.

"En God dag ger en God natt som ger …" våra boende livskvalitet dygnet runt.

Allsång på Berga

I allsången på Berga vård- och omsorgsboende, i musiken, möts vi bortom alla gränser. Våra aktiviteter handlar om livskvalitet och det är vårt motto inom Temabo AB: att alla ska få "Leva hela livet".

Det började som en kör och studiecirkel för boende och anhöriga 2015. Under våren 2017 utvecklas aktiviteten till en allsångsverksamhet där boende, anhöriga och personal kan delta. På ett naturligt och lustfyllt sätt har gemenskapen stärkts i huset genom denna aktivitet och det är alltid fullsatt i restaurangen på allsången. Huset fylls av sång och glädjen spiller över då drygt 30 boende fortsätter att sjunga på väg tillbaka till sina våningar och rum, i hissar och badrum.

Varje onsdag träffas allsången i Bergas restaurang och sjunger kända visor tillsammans med 30 boende, några anhöriga samt personal. En temacoach leder allsången och ackompanjerar på piano eller gitarr och en boende på Berga spelar trummor.

Boende och anhöriga har uttryckt sin entusiasm över allsången där även boende som saknar språk medverkar med behållning. Musiken och sången förenar oss och anhöriga kommer närmare sina nära och kära.

Utvärdering

Tre formulär med frågor sammanställs: ett för boende, ett för personal och ett för anhöriga där de får svara på frågor för att b.la. utvärdera hur 1. Relationen mellan den anhörige och den boende påverkas. 2: Hur personalen upplever att den boende påverkas. 3. Vad var och envar upplever som livshöjande kvalitét. Till exempel brukar vi få höra att boendes aptit ökar då de sjungit.

Kontakt

Temacoach: Franciska von Koch, Berga vård och omsorgboende, Temabo AB
Telefon: 072 252 06 28 E-post: bergagalleriet@temabo.se
Hemsida: temabo.se

Fredagsmusik på Hallen med HallZband

På Hallen har personalen ett band kallat HallZband som spelar och sjunger allsångsmusik med de boende i restaurangen två fredagar i månaden. Fredagsmusiken skapar delaktighet och främjar social samvaro för de boende, deras närstående och personalen, samt ökar deras välbefinnande.

På Hallen bor många boende med stort musikintresse. Vi har märkt på våra boende att musiken är ett heligt inslag i deras vardag. Genom att sjunga och spela låtar som präglat en stor del av deras liv kan vi skänka en stunds sinnesro och harmoni och låta våra boende minnas livets glada stunder. HallZband består främst av två sjukgymnaster och en dietist men vi får alltid sällskap av våra boende och kollegor som kan spela olika instrument och gärna ackompanjerar under fredagsmusiken.

På Hallen har vi svårt demenssjuka boenden som plötsligt blir helt närvarande vid endast åtanken av en viss låt. När vi i HallZband spelar upp den här låten för dem, väcker vi plötsligt en rad minnen och får ta del av olika livhistorier och öden. Eftersom musik är så kraftfullt och effektivt och skänker mycket glädje och livskvalitet, genomför vi fredagsmusiken på regelbunden basis.

Fredagsmusiken bjuder in alla boende och besökare på Hallen, samt personal och närstående till att delta. Alla får sånghäften så de kan sjunga med. Hallens boende önskar tema och repertoar. Kompet består av piano, gitarr, bas, trummor och olika slagverk. De boende som vill spelar i bandet. På så sätt använder vi också fredagsmusiken som en rehabilitering för våra boende; de som har en svaghet kan spela på olika slagverk med den nedsatta kroppssidan – de som har afasi kan sjunga med.

Syftet med fredagsmusiken är att skapa en meningsfull aktivitet som inbjuder till delaktighet och främjar social samvaro mellan både boende och personal. Målet är att på både kort och lång sikt öka välbefinnandet och känsla av sammanhang hos våra boende vilket kan leda till en förbättrad hälsa och livskvalitet. Fredagsmusiken markerar att nu är det helg, vilket gör att helgen inleds med en extra positiv stämning.

Kontakt
Carl Nygren, sjukgymnast, Hallens vård- och omsorgsboende
Telefon: 073-708 01 64 E-post: carl.nygren@aleris.se
Jasmin Matinzadeh, dietist, Hallens vård- och omsorgsboende
Telefon: 070-168 11 11 E-post: jasmin.matinzadeh@aleris.se
Hemsida: aleris.se

Från Trädgårdsjord till Middagsbord

Utevistelse och aktiviteter i natur och trädgård är en naturlig del av vardagen på Polhemsgården. Trädgården möjliggör och erbjuder olika odlingsaktiviteter som ger många goda förutsättningar för samverkan mellan boende, närstående och personal.

På Polhemsgården satsar och jobbar vi mycket runt kost, måltider och måltidssituationen.Trädgården, under ledning av vår trädgårdsmästare, ger möjlighet att odla och skörda mycket av de rotfrukter, grönsaker, kryddor och bär som används dagligen vid måltider. Som färska under säsongen men även att konservera, frysa in, till inläggningar mm. På detta sätt kan aktiviteter runt kost och odlingar pågå under hela året.

De boende erbjuds att medverka och samverka i hela odlingsprocessen, allt från planering, fröodling, plantering, skörd och tillagning. Hela vägen från "Trädgårdsjord till Middagsbord". Lyhördhet och kunskap om den boendes tidigare liv, intressen och upplevelser ligger till grund för de olika aktiviteterna. Härmed kan vistelsen och delaktigheten i trädgårdens aktiviteter ge en härlig stund och som i sin tur kan ge en positiv känsla som kan sitta i länge. Arbetsterapeut och sjukgymnast har en stor delaktighet i att medverkan individanpassas efter funktionsnivå som kan vara både aktiv och passiv. Alla får möjlighet att delta efter sin förmåga. Intentionen med hela odlingsprocessen är att det ska finnas något för alla att delta i som stimulerar både psykiskt, fysiskt och socialt.

Inom demensvården har olika studier visat på många positiva hälsosamma effekter av utevistelse och även från själva utemiljön. Sinnena stimuleras på ett naturligt sätt och väcker många minnen till liv samt bidrar till att skapa mening i tillvaron.

Kontakt


Lisa Geidnert, Bitr. Verksamhetschef/Utbildningsansvarig SSK
Polhemsgårdens vård- och omsorgsboende, Förenade Care
Telefon: 08-555 560 73  E-post: lisag.polhemsgarden@forenadecare.com
Hemsida: forenadecare.com

Dela: