Goda omdömen för kvaliteten i Solnas gruppbostäder och dagliga verksamhet 2015

För fjärde gången har kvaliteten i gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning undersökts i en lokal brukarundersökning. Resultatet visar goda omdömen, men även att det finns utvecklingsområden.

I samarbete med extern konsult, Utredningsspecialisten, genomfördes för fjärde gången en omfattande lokal brukarundersökning i Solna stad, Kvalitetsbarometern. Metoden har använts av ett flertal kommuner i landet och denna gång samordnades undersökningen med motsvarande undersökningar i Sollentuna.

Syftet har varit att belysa hur vuxna personer med funktionsnedsättning upplever kvaliteten i gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. De kvalitetsaspekter som undersökts anknyter till centrala mål som finns angivna i lagstiftningen (LSS).

Undersökningen visar fortsatt positiva omdömen vad gäller personalens bemötande och tilliten till personalen både inom boende och inom daglig verksamhet, det betonas att personalen finns där när brukarna behöver stöd och hjälp.

- Jag är glad över att personerna i Solnas dagliga verksamhet uppskattar verksamheten och att vi kan se en förbättring jämfört med tidigare. Det är extra roligt är att personalen särskilt lyfts fram. Personalen upplevs som lättillgänglig, som att den lyssnar in synpunkter och erbjuder det stöd och den hjälp som behövs. Det är precis så som jag vill att det ska vara, säger Samuel Klippfalk, ordförande för omvårdnadsnämnden.

Resultatet av undersökningen var inte enbart positivt. Aspekter som påverkar omdömet negativt baseras på att brukarna inte anser sig få tillräcklig information om vad som händer i samhället. Brukarna upplevde även brister i informationen om möjligheterna till byte av kontaktperson på boendet.

- Den här typen av brukarundersökningar är viktiga för oss, de visar vad vi gör bra samtidigt som de detaljerade resultaten på enhetsnivå hjälper oss i att identifiera förbättringsområden och åstadkomma ännu bättre verksamheter i framtiden, avslutar Klippfalk.

Här kan du läsa webbrapporten samt en lättläst sammanfattning.

Lättläst sammanfattning (PDF-dokument, 143 kB)

Webbrapport Kvalitetsbarometern LSS (PDF-dokument, 482 kB)

Dela: