Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält och spolvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och grönytor. Dagvatten från exploaterade områden innehåller en mängd olika föroreningar. Ökade kunskaper om miljö och ekologi har gett oss ett nytt synsätt på hur dagvatten från dessa miljöer kan nyttjas och hur viktigt det är att det dagvatten som avleds till sjöar och vattendrag eller återförs till grundvattnet är så rent att det inte orsakar skada på miljöer eller levande organismer.

Dagvatten från Solna avleds i huvudsak till sex olika ytvattenrecipienter: Råstasjön, Brunnsviken, Bällstaviken, Ulvsundasjön, Karlbergsjön och Edsviken. Igelbäcken tar emot en del dagvatten från bebyggelsen i Sörentorp.

Trafiken i Solna bidrar med en mycket stor del av föroreningarna i dagvattnet. Reningsåtgärder för förorenat trafikdagvatten är därför en av de åtgärder som på sikt kan bidra till att bäst behålla och kanske även förbättra vattenkvaliteten i Solnas recipienter.

Det finns flera dagvattenanläggningar i kommunen. Vid E4 finns två reningsanläggningar i höjd med Igelbäcken - en dikesanläggning och en dammanläggning. Vid Linneaholm finns ytterligare en dammanläggning för rening av E4:s dagvatten. Vägverket ansvarar för dessa tre anläggningar. Utmed Råsundavägen har kommunen anlagt en sedimentationsbassäng och det planeras för fler. Vid Norrtull/Stallmästargården finns ytterligare ett magasin. Kommunen har en reningsdamm/fördröjningsdamm utmed Kolonnvägen i Frösunda.

Reningsanläggningar saknas för E18 och delar av E4 samt Frösundaleden och de flesta andra kommunala vägar. Inriktningen är att allt trafikdagvatten från högtrafikerade vägar och annat dagvatten med höga föroreningshalter på sikt bör renas vid källan.

Anordning för rening av dagvatten ska anmälas

Anordningar för rening av dagvatten kan behöva anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen enligt miljöbalken. Kontakta Solna stads kontaktcenter för information om er dagvattenanordning är anmälningspliktig eller ej.

Edsviken

Edsviken delas av Solna, Danderyd och Sollentuna. Den har ett stort natur- och rekreationsvärde och vikens bräckta vatten utgör en unik miljö för växter och djur. I Solna ingår Edsviken i Kungliga nationalstadsparken och tillrinningsområdet utgörs här främst av grönområden, så som Ulriksdals slottspark och Ulriksdals naturreservat. Det finns flera strandbad, och flera båtklubbar i Edsviken.

Lilla Värtan

En liten del av den stora saltsjöviken Lilla Värtan finns i Solna, öster om Ålkistan och söder om Stocksundet. Ön Bockholmen ligger i Lilla Värtan i Solna. Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken.

Igelbäcken

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Edsviken vid Ulriksdals slott . Bäcken är lagd i kulvert (stort rör) under det område i Järfälla som tidigare utgjordes av Barkarby flygplats.

Råstasjön

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Promenader, löpning och fågelskådning är några vanliga aktiviteter vid sjön.

Brunnsviken

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och östra Solna. Den ingår i Kungliga nationalstadsparken som har stora naturvärden. Det finns ett strandbad, Brunnsvikens strandbad i Stockholm, en kanotklubb och flera båtklubbar i Brunnsviken. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan.

Mälaren-Ulvsundasjön

I vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön ingår också Bällstaviken och Karlbergssjön. Detta är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Klara sjö. Avrinningsområdet delas av Solna, Sundbyberg och Stockholm. Området är mycket viktigt för rekreation och inom Solna finns strandnära områden med höga naturvärden.

Fiskeregler

Alla har rätt att fiska med handredskap i havet, utmed kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båten, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.

Algblomning

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Höga vattentemperaturer och soligt lugnt väder tycks få blomningarna att bli extra stora och lätta att identifiera.

Dela: