Dagvatten

Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Tillväxten innebär stora möjligheter men ställer också högre krav på hur dagvatten ska hanteras. Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och spolvatten som avleds från exempelvis tak, gator, parkeringar och grönytor i stadsmiljön. Regn- eller smältvatten som bildas på gröna ytor som skog eller äng renas genom att vattnet infiltreras ner genom jordlagren och så småningom når grundvattnet. När de gröna ytorna ersätts med hårdgjorda ytor, som tak och vägar, förhindras vattnets naturliga vägar, avrinningen ökar och risken att vattnet förorenas blir större.

I genomsnitt regnar det ungefär 550 mm/år i Solna. Större delen av regnvattnet inom markområden som är bebyggda avrinner som dagvatten från hårdgjorda ytor. Dagvattnet från Solna avleds i huvudsak genom ledningar och diken till någon av stadens åtta ytvattenrecipienter: Igelbäcken, Edsviken, Råstasjön, Brunnsviken, Lilla Värtan, Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön. Sammanlagt finns runt 60 dagvattenutlopp från Solna i dessa sjöar, vattendrag och havsvikar.

Solna Vatten AB, ett av Solna stad helägt aktiebolag, äger och förvaltar största delen av det vatten- och avloppsledningsnät och de pumpstationer som finns i Solna. Avloppsledningsnätet i Solna är utformat som ett duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar. Spillvattnet leds till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö och dagvattnet leds till ovan nämnda ytvattenrecipienter.

Totalt hanterar ungefär 145 km ledningsnät dagvattnet i staden. Därtill tillkommer ca 40 km ledningsnät som tillhör Trafikverket (dagvatten från statliga vägar) och privata aktörer.

En hållbar dagvattenhantering i Solna stad

För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Solna finns en dagvattenstrategi. Strategi fokuserar på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen så att stadsgrönska gynnas och mervärden skapas.

Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ger vägledning och stöd till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och förvaltning i staden.Det innebär vid såväl ny- och ombyggnation och ändrad markanvändning som vid drift och underhåll av byggnader, vägar och andra anläggningar. Strategierna ska även vara vägledande för externa aktörer verksamma inom staden.

Till höger hittar du Solna stads dagvattenstrategi samt andra relevanta dokument.

Anordning för rening av dagvatten ska anmälas

Anordningar för rening av dagvatten kan behöva anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen enligt miljöbalken. Kontakta Solna stads kontaktcenter för information om er dagvattenanordning är anmälningspliktig eller ej.

Edsviken

Edsviken delas av Solna, Danderyd och Sollentuna. Den har ett stort natur- och rekreationsvärde och vikens bräckta vatten utgör en unik miljö för växter och djur. I Solna ingår Edsviken i Kungliga nationalstadsparken och tillrinningsområdet utgörs här främst av grönområden, så som Ulriksdals slottspark och Ulriksdals naturreservat. Det finns flera strandbad, och flera båtklubbar i Edsviken.

Lilla Värtan

En liten del av den stora saltsjöviken Lilla Värtan finns i Solna, öster om Ålkistan och söder om Stocksundet. Ön Bockholmen ligger i Lilla Värtan i Solna. Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken.

Igelbäcken

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Edsviken vid Ulriksdals slott . Bäcken är lagd i kulvert (stort rör) under det område i Järfälla som tidigare utgjordes av Barkarby flygplats.

Råstasjön

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Promenader, löpning och fågelskådning är några vanliga aktiviteter vid sjön.

Brunnsviken

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och östra Solna. Den ingår i Kungliga nationalstadsparken som har stora naturvärden. Det finns ett strandbad, Brunnsvikens strandbad i Stockholm, en kanotklubb och flera båtklubbar i Brunnsviken. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan.

Mälaren-Ulvsundasjön

I vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön ingår också Bällstaviken och Karlbergssjön. Detta är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Klara sjö. Avrinningsområdet delas av Solna, Sundbyberg och Stockholm. Området är mycket viktigt för rekreation och inom Solna finns strandnära områden med höga naturvärden.

Fiskeregler

Alla har rätt att fiska med handredskap i havet, utmed kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båten, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.

Algblomning

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Höga vattentemperaturer och soligt lugnt väder tycks få blomningarna att bli extra stora och lätta att identifiera.

Dela: