Enskilt vatten och avlopp

Här hittar du information om enskilt avlopp och dricksvatten.

Enskilda avloppsanläggningar

Vid båtklubbar, föreningsstugor eller liknande som är belägna på en sådan plats att det innebär problem att ansluta dem till det kommunala avloppsnätet kan ett enskilt avlopp vara lösningen. I Solna finns väldigt få enskilda avloppsanläggningar. För att få anlägga ett enskilt avlopp behövs det tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blanketten skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, och du hittar den i högerspalten.

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar. Man skiljer på avlopp med vattentoalett ansluten och avlopp utan vattentoalett, så kallat BDT-avlopp, (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet från toaletter är det som är mest förorenat. En avloppsanläggning kan om den utformas fel göra att avloppsvatten med parasiter, bakterier eller virus förorenar dricks- eller badvatten. Därför krävs det tillstånd enligt miljöbalken för att installera vattentoalett och att anlägga ett enskilt avlopp. Ifylld ansökningsblankett ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen innan anläggningen tas i bruk.

Kompostering av latrin

Vill du kompostera toalettavfallet ska du söka tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämden för att själv få ta hand om avfallet på fastigheten. Detta kan vara en lösning på platser där det kan vara ett problem att ansluta till det kommunala avloppsnätet. I en latrinkompost komposteras toalettavfallet från torrtoaletten eller utedasset och blir till mull som kan användas i trädgårdsland och rabatter. En toalett med förmultningsfunktion (t.ex. mulltoalett eller separettlösningar) är även de en typ av latrinkompost och är därför tillståndspliktiga. Det finns flera olika modeller av latrinkomposter att köpa i handeln. Invänta alltid ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen innan latrinkomposten tas i bruk.

Enskilt dricksvatten

Har du som privatperson vatten från egen brunn ansvarar du själv för kvalitén på vattnet. Men om du har frågor om något så är du välkommen att kontakta Solna stad.

Dela: