Luftföroreningar

En luftförorening är ett ämne som ändrar luftens naturliga sammansättning. Det kan vara gaser eller partiklar. En del ämnen som betraktas som luftföroreningar förekommer naturligt i luften men i större mängd än vad som räknas som normalt.

Idag vet vi att luftföroreningar har stora effekter på både hälsa och miljö. Luftföroreningar ger problem som uttunning av ozonskiktet och ökad växthuseffekt. De kan även orsaka övergödning och försurning, ökad förekomst av cancer, allergier och luftvägssjukdomar.

Luftföroreningar kan spridas långt från sina utsläppskällor med hjälp av vindar och därför påverkas vi även av länderna runt omkring oss. De vanligaste källorna till luftföroreningar är:

• Vägtrafik och arbetsfordon
• Sjöfart
• Förbränning av t.ex. olja, kol, gas, avfall
• Industri
• Jordbruk
• Vulkanutbrott, skogsbränder etc.

Mål och miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram nationella mål för luften i Sverige. Målen har antagits av riksdagen och ska nås inom en generation. Det övergripande målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Naturvårdsverket har också tagit fram riktvärden och miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Naturvårdsverket ska övervaka att de uppfylls och kommuner ska ta fram åtgärdsprogram om det finns risk för att de överskrids.

Läs mer om riksdagens 16 nationella miljömål på Miljömålsportalen.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vilka miljökvalitetsnormer som gäller för luft. Under rubriken Samhälle & miljömål kan du också läsa mer om riksdagens miljökvalitetsmål för luft.

Övervakning av luftkvalitet

Solna är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet har en databas där uppgifter lagras om vilka föroreningar som släpps ut samt när och var utsläppen sker. Utsläppsdatabasen uppdateras varje år i samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och statliga verk.

Olika meteorologiska förhållanden som exempelvis vind, temperatur, globalstrålning och nederbörd avgör hur luftföroreningar sprids. Med hjälp av olika spridningsmodeller beräknas hur utsläppen sprids.

Dela: