Stadsodling

I takt med att Solna förtätas ökar antalet medborgare som efterfrågar odlingsmöjligheter. För att möta detta behov har tekniska förvaltningen tagit fram en anvisning för stadsodling i kommunen. Stadsodling är en växande verksamhet och har en rad positiva effekter, både för den enskilde brukaren och för den miljö där verksamheten bedrivs.

Vad är stadsodling?

Med stadsodling avser förvaltningen all form av odling som utan ersättning bedrivs av privatperson eller förening på allmän plats, d.v.s. mark som ägs av Solna stad och är planerad för ett allmänt ändamål, t.ex. parker och torg.

Regler för stadsodling i Solna

Eftersom allmän plats är till för alla är det viktigt att odlingen är ett positivt tillskott på de tilltänkta platserna. Den ska heller inte försvåra aktiviteter som redan utövas på platsen och utformningen får inte stänga andra ute. För att undvika konflikter beskrivs därför ett antal regler i den nya anvisningen.

Odlingsstart?

Odlare som blev tilldelade en lott 2016, kan fortsätta odla på den lott man blev tilldelad 2016 redan nu. För nya odlare så har det gått ut en bekräftelse om att man blivit tilldelad en plats och kan börja odla första veckan i maj 2017. (Detta eftersom nya odlingslådor behöver iordningställas). Det kommer även gå ut ett bekäftelsebrev med regler till den adress ni angav i ansökan.

Odlingsplatser

  • vid Kv. Odin i Hagalund
  • på Huvudstafältet
  • sydöst om Råstasjön
  • Sveden-området i norra Bergshamra

Säsongen 2017 utökades stadsodlingarna med ytterligare en plats samt en ny odlingslåda per plats, vilket gör att det finns totalt 72 odlingslotter som förbereds med växtjord. Föreningar eller enskilda medborgare kan ansöka om att kostnadsfritt få nyttja någon av dessa.

Hur får jag en odlingslott?

De som tilldelades en lott under 2016 får möjligheten att behålla sin plats och nya och återlämnade odlingslotter ska lottas ut på nytt. Tilldelningen ska gälla upp till fem år, beroende på den sökandes önskemål. När tilldelning löpt ut ska ny tilldelning genomföras genom lottning. Är du intresserad av en plats så har du möjlighet att anmäla ditt intresse via denna länk.

Att starta en egen stadsodling

Om intresse finns för att på egen hand iordningställa stadsodling på någon annan plats i Solna så välkomnas det. Då ska en ansökan om markupplåtelse för stadsodling lämnas till Polismyndigheten i Stockholms län. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges i Solna endast till ideella föreningar. För att få en markupplåtelse krävs också att förvaltningen bedömer vald plats som lämplig och att förvaltningens krav i övrigt uppfylls.

Exempel på lämpliga platser beskrivs i anvisningen. Läs mer om hur du gör här eller genom att kontakta stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Dela: