Stadsodling

I takt med att Solna förtätas ökar antalet medborgare som efterfrågar odlingsmöjligheter. För att möta detta behov har tekniska förvaltningen tagit fram en anvisning för stadsodling i kommunen. Stadsodling är en växande verksamhet och har en rad positiva effekter, både för den enskilde brukaren och för den miljö där verksamheten bedrivs.

Vad är stadsodling?

Med stadsodling avser förvaltningen all form av odling som utan ersättning bedrivs av privatperson eller förening på allmän plats, d.v.s. mark som ägs av Solna stad och är planerad för ett allmänt ändamål, t.ex. parker och torg.

Regler för stadsodling i Solna

Eftersom allmän plats är till för alla är det viktigt att odlingen är ett positivt tillskott på de tilltänkta platserna. Den ska heller inte försvåra aktiviteter som redan utövas på platsen och utformningen får inte stänga andra ute. För att undvika konflikter beskrivs därför ett antal regler i den nya anvisningen.

Odlingsplatser

  • vid Kv. Odin i Hagalund
  • på Huvudstafältet
  • sydöst om Råstasjön
  • Sveden-området i norra Bergshamra

Hur får jag en odlingslott?

De som tilldelades en lott under 2016 och 2017 får möjligheten att behålla sin plats, tilldelningen gäller upp till fem år, en intresseanmälan om man vill kvarstå som odlare sänds ut under april månad varje år. Återlämnade odlingslotter lottas ut på nytt under maj månad. Är du intresserad av en plats så har du möjlighet att anmäla ditt intresse genom att skriva till vårt kontaktcenter. Vi behöver veta vilket område du önskar, namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du blir tilldelad en lott får du veta det i mitten på maj månad.

Att starta en egen stadsodling

Om intresse finns för att på egen hand iordningställa stadsodling på någon annan plats i Solna så välkomnas det. Då ska en ansökan om markupplåtelse för stadsodling lämnas till Polismyndigheten i Stockholms län. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges i Solna endast till ideella föreningar. För att få en markupplåtelse krävs också att förvaltningen bedömer vald plats som lämplig och att förvaltningens krav i övrigt uppfylls.

Dela: