Stadsodling

I takt med att Solna förtätas ökar antalet medborgare som efterfrågar odlingsmöjligheter. För att möta detta behov har tekniska förvaltningen tagit fram en anvisning för stadsodling i kommunen. Stadsodling är en växande verksamhet och har en rad positiva effekter, både för den enskilde brukaren och för den miljö där verksamheten bedrivs.

Vad är stadsodling?

Med stadsodling avser förvaltningen all form av odling som utan ersättning bedrivs av privatperson eller förening på allmän plats, d.v.s. mark som ägs av Solna stad och är planerad för ett allmänt ändamål, t.ex. parker och torg.

Regler för stadsodling i Solna

Eftersom allmän plats är till för alla är det viktigt att odlingen är ett positivt tillskott på de tilltänkta platserna. Den ska heller inte försvåra aktiviteter som redan utövas på platsen och utformningen får inte stänga andra ute. För att undvika konflikter beskrivs därför ett antal regler i den nya anvisningen.

Odlingsplatser

  • vid Kv. Odin i Hagalund
  • på Huvudstafältet
  • sydöst om Råstasjön
  • Sveden-området i norra Bergshamra

Hur får jag en odlingslott?

Dom som tidigare haft en odlingslott har möjligheten att behålla sin plats, tilldelningen gäller upp till fem år. En intresseanmälan om man vill kvarstå som odlare sänds ut under april månad varje år. Återlämnade odlingslotter lottas ut på nytt under månadsskiftet april/maj.

Intresseanmälan
Via vårt kontaktformulär kan du anmäla intresse till en odlingslott. Skriv vilket område du är intresserad av, lottning sker i slutet på april månad. Till kontaktformulär

Att starta en egen stadsodling

Om intresse finns för att på egen hand iordningställa stadsodling på någon annan plats i Solna så välkomnas det. Då ska en ansökan om markupplåtelse för stadsodling lämnas till Polismyndigheten i Stockholms län. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges i Solna endast till ideella föreningar. För att få en markupplåtelse krävs också att förvaltningen bedömer vald plats som lämplig och att förvaltningens krav i övrigt uppfylls.

Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-mail, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är administrera intresseanmälningar av stadsodling.

Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande avseende namn, adress, e-mail och telefonnummer. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Om du inte vill lämna samtycke till att Solna stad behandlar dina personuppgifter enligt ovan kan vi inte tilldela dig någon lott. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ta kontakt med staden via formuläret nedan men kan inte då ha kvar din odlingslott. Dina uppgifter kommer att gallras 1 år efter att du avsagt dig din lott.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.