Råstasjön

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde som sedan 2018 är ett naturreservat. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Promenader, löpning och fågelskådning är några vanliga aktiviteter vid sjön.


Måsar vid Vassön.

Huvudtilloppet till Råstasjön utgörs av Norra Råstabäcken som rinner parallellt med Enköpingsvägen genom Sundbyberg. Sjön mynnar genom Råstaån ut i Brunnsviken. Ett vandringshinder för fisk och annan fauna finns i utloppet vid Råstasjön men ett arbete pågår i staden med att förbättra vandringsmöjligheterna för fiskar mellan Brunnsviken och Råstasjön.

Råstasjön är näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor. Det finns även stora mängder föroreningar lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter av bl.a. tungmetaller, förekommer i sedimentet. Solna, Sundbyberg och Stockholm delar Råstasjöns tillrinningsområde.

Totalt fiskeförbud råder i sjön.

Mer om Råstasjön och Råstasjön naturreservat kan du läsa här

Samarbete

Samverkan kring Råstasjöns tillrinningsområde sker tillsammans med Sundbybergs kommun och Stockholms kommun i samma samverkansgrupp som för Brunnsviken.

Hydrologiska fakta

Avrinningsområdets yta: 550 ha
Sjöyta: 19,8 ha
Sjövolym: 435 600 m3
Största djup: 4,0 m
Medeldjup: 2,2 m

Dela: