Råstasjön

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Promenader, löpning och fågelskådning är några vanliga aktiviteter vid sjön.

Måsar vid Vassön.
Måsar vid Vassön.

I norra delen av sjön återfinns ett sumpskogsparti där man kan finna bland annat en del groddjur som vanlig padda och vanlig groda. Fladdermössen trivs kring sjön och en inventering har visat att sju olika arter finns här och är beroende av sjön och områdena kring den.

Under ytan finns ett gott bestånd av mört, abborre, gädda, ruda och sutare. Även en stor population av stor dammussla samt allmän dammussla finns i sjön.

Totalt fiskeförbud råder i sjön.

Huvudtilloppet till Råstasjön utgörs av Norra Råstabäcken som rinner parallellt med Enköpingsvägen genom Sundbyberg. Sjön mynnar genom Råstaån ut i Brunnsviken. Ett vandringshinder för fisk och annan fauna finns i utloppet vid Råstasjön.

Råstasjön är näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor. Det finns även stora mängder föroreningar lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter av bl.a. tungmetaller, förekommer i sedimentet. Solna, Sundbyberg och Stockholm delar Råstasjöns tillrinningsområde.

Samarbete

Samverkan kring Råstasjöns tillrinningsområde sker i samverkan med Sundbybergs kommun och Stockholms kommun i samma samverkansgrupp som för Brunnsviken.

Hydrologiska fakta

Avrinningsområdets yta: 550 ha
Sjöyta: 19,8 ha
Sjövolym: 435 600 m3
Största djup: 4,0 m
Medeldjup: 2,2 m

Dela: