Parker och träd

Solna är en grön stad, ungefär en tredjedel av den totala ytan består av park och natur. Varje solnabo har cirka 110 m2 park och natur per person att tillgå. Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker.

I många av de större parkerna finns plats för promenad, lek, naturstudier, möten, bollspel, picknick och att sitta i lugn och ro på en bänk. Det finns mycket att upptäcka i dessa gröna rum. Här kan du läsa om ett urval av parker och platser med olika storlek, karaktär, innehåll och historia.

Klicka på bilden för att se den större.

1. Huvudsta strand

Längs strandstråket vid Huvudsta strand kan man ta sig från Karlberg till Sundbyberg. Stråket är till stora delar naturpräglat med mer anlagda parkmiljöer insprängda. I anslutning till Huvudsta gård ligger Augustendals parklek, 4H-gård, ridskola samt ett friluftsbad. På sommaren finns restauranger och vid Pampas ett aktivt båtliv.

2. Parkstråk längs Johan Enbergs väg

Från torget vid Västra skogen löper ett parkstråk längs Johan Enbergs väg. Längst ute på klipporna avslutas området av en utsiktsplats med konstverket Porten av Björn Erling Evensen.

3. Karlbergs slottspark

Den lummiga Karlbergs slottspark , med stora lövträd, är en gömd idyll inramad av trafikleder. Här ligger 1600-talslottet Karlberg och slottsparken är militärt område, men får utnyttjas som strövområde av allmänheten, alla dagar mellan kl 06.00-22.00, såvida det inte inverkar på militärhögskolans verksamhet.

4. Huvudstafältet

Huvudstas stadsdelspark har stora öppna gräsmattor, bollplan och en hundrastgård. Intill T-banestationen Huvudsta finns ett blommande grönt rum med sittplatser och i närheten en lekskulptur, Hepplorna av Annika Oscarsson och Thomas Nordström.

5. Lundbyparken

Lundbyparken med en stor inbjudande gräsmatta är en del av en helhetsmiljö som ritades av Gunnar Asplund för Statens Bakteriologiska laboratorium (SBL) på 1930-talet. Helheten, byggnadernas arkitektoniska kvalitet, deras gruppering och samspel med topografi och vegetation, är byggnadsminne och parken är numera närpark i bostadsområdet Ingenting.

6. Solna stadspark - Skytteholmsfältet

Skytteholmsfältet, anlagt 1965, är en typisk aktivitetspark. Här finns en bemannad parklek med plaskdamm, bollplaner, minigolfbana, sporthall och en teaterplats som används för kulturella evenemang och fester. I parken finns en parkourställning och en nybyggd lekplats på temat "den återskapade sjön". I parken finns en lekskulptur kallad Drakägg av Maya Mårtensson och Nikolina Ställborn i samverkan med förskolan Gomorronsol. Här står även skulpturerna Det var dans bort i vägen av Lars Wellton och Fotbollsspelare av Ester Apéria-Lemon.
Pilar och popplar samt buskage med bl a kornell och try sätter sin prägel på Skytteholmsfältet. Ända fram till i början av 1900-talet var stora delar av det nuvarande Skytteholm täckt av vatten, Rudsjön.

7. Skytteholmsberget

Eller "slaktarbacken" som den kallas i folkmun är ett ekbevuxet berg i anslutning till Solna centrum. Härifrån har man fin utsikt över Solnas centrala delar. Uppe på berget låg en gång skyttepaviljongen som ihop med skjutbanan på skytteholmsfältet, gett hela Skytteholm dess namn. Uppe på berget står nu skulpturen Fröet av Bengt Amundin.

8. Solnaplan

På Solnaplan i direkt anslutning till Solna Centrum finns en fontän, blomsterplanteringar och skulpturen Korv-Ingvar av Thomas Qvarsebo.

9. Eric Grates park

Eric Grates park är en intim och häckomgärdad småpark i anslutning till Solna centrum med fontän, blomsterplanteringar och sittplatser. Centralt står tre skulpturer av Eric Grate (1896-1983). Konstnären som fått ge namn åt parken bodde i Solna och uppskattas som en av Sveriges främsta skulptörer.

10. Hannebergsparken

Är en naturpark med stora uppvuxna träd, kuperad terräng och hällmarker. Här kan man hitta sin egen utsiktsplats. I närheten, mellan flerbostadshusen, ligger parkleken Hannebergsparken med lekredskap och en bollplan.

11. Hagalundsparken

I sluttningen mellan Solna centrum och Hagalund ligger Hagalundsparken omgärdad av olika tiders byggnadsideal. Det är ca 100 år som skiljer mellan de funktionalistiska bostadshusen, det nationalromantiska vattentornet, Hagalunds kyrka i jugendstil och kvarteret Odins välbevarade trävillor med snickarglädje. I och nedanför sluttningen finns en stor pergola, hundrastgård, bemannad parklek, en vattenanläggning, skulpturer och generösa gräsmattor.
K G Bejemarks skulpturgrupp, Till minnet av en stad, i Hagalunds-parken är en hyllning till det gamla Hagalund.

12. Kvarteret Odin

Kvarteret Odin från 1890-talet ligger som en kulturhistorisk kil mellan Hagalunds höga blå hus och Norra begravningsplatsen. I ett av de fem gårdshusen bodde konstnären Olle Olsson Hagalund och museibesökare kan njuta av en unik gårdsmiljö, en skulptur- och trädgårdspark samt odlingslotter.

13. Artur Lundkvists park

Artur Lundkvists park ligger i Råsunda där författaren bodde med sin fru Maria Wine. Paret tog ofta en promenad i denna park. Parken är en naturpark med berg i dagen. Här finns en byst av Artur Lundkvist gjord av skulptören Britt-Marie Jern.

14. Maria Wines park

Maria Wines park ligger i Råsunda där författaren bodde med sin man Artur Lundkvist. Parken är en liten grön oas med sittplatser och två skulpturer; Vildsvinsjakt av Carl Milles och ett porträtt av Maria Wine av Britt-Marie Jern.

15. Näckrosparken

Näckrosparken i Råsunda är en starkt kuperad vacker, rofylld och lummig naturpark med högvuxna barr- och lövträd som harmonierar med de höga, smala husen runt parken. I parkens centrala delar ligger en lekplats och en grusplan. Uppe på höjden i anslutning till Råsunda kyrka ligger näckrosdammen med sittplaster och planteringar. Dammen är skapad på platsen för en naturlig källa.

16. Solparken

Solparken är en liten park omgiven av jugendbyggnader i gamla Råsunda och återspeglar ett parkideal som rådde under 1900-talets första hälft. I direkt anslutning ligger Slottsparken. I parken finns stora barr- och lövträd, blommande buskar och perenner samt flera sittplaster i både sol och skugga. En dagvattendamm anlades här i början på 2000-talet.

17. Slottsparken

Slottsparken är en liten park i anslutning till kvarteret Slottet i gamla Råsunda och återspeglar ett parkideal som rådde under 1900-talets första hälft. I direkt anslutning ligger Solparken.

18. Stråket

En fin liten plats i centrala Råsunda med stensättning, blomsterplanteringar, fontän och skulpturen Solglitter av Carl Milles.

19. Råsunda torg

Råsunda torg är ett parktorg med lekplats, blomsterplanteringar, stora träd, sittplatser och en vattenanläggning med en skulptur, Vattenbärerskan, av Bror Hjorth.

20. Charlottenburgsparken

Charlottenburg var på 1600-talet ett torp som lydde under Stora Frösunda. Huvudbyggnaden från början av 1800-talet är nu hembygdsmuseum och i anslutning ligger Charlottenburgsparken. Parken ligger på ett forntida gravfält under ståtliga ekar och är en grön oas med gräsmattor, planteringar, en stenlabyrint och en lekplats.

21. Fröparken

Fröparken är en liten småpark delad i två parkrum. En del med en lekplats och en mer grönskande och lugn del med sittplatser och skulpturen Växelspakshybrid av Björn Selder.

22. Lilla Frösunda med äppelparken

Gården Lilla Frösunda är byggd i slutet av 1700-talet och ägdes i mitten av 1800-talet av ekonomidirektören Anders Lundström. Han ägnade trädgården på Lilla Frösunda mycket intresse och inplanterade en stor artrikedom av buskar och trädslag och bedrev också försök med fruktträd. Dagens äppelpark minner om den epoken. I parken hittar man idag skulpturerna Månfigur av Kenneth Armitage och Moderskap av Berto Marklund samt en lekplats för lite större barn. På gårdens sydsida finns en dagvattendamm och sittplatser i solen.

23. Råstasjön

Området kring Råstasjön är ett välbesökt rekreationsområde, med strandpromenader och ett rikt fågelliv. De södra och östra delarna är mer anlagda medan naturen dominerar på norra sidan av sjön, en plats för naturstudier året runt. I parkens västra del finns Råstahällen, en rundhäll med tre korsande system av isräfflor, Solnas enda naturminne. Runt sjön kan man följa Hälsans stig och på vintern kan man ta en skridskotur på sjön.

24. Fröfjärdsparken

Fröfjärdsparken är en ny närpark i Frösunda. En bärande tanke med parken är det slingrande vattnet. Det är Råstaån som har frilagts och det förbättrar vattenkvalitén i såväl ån som i Brunnsviken. Här finns blommande växter, sittplatser och en lekplats.

25. Spegeldammsparken

Spegeldammsparken är en ny närpark för aktivitet och vila i Järvastaden. Parkens motiv är den klassiska romantiska landskapsparken i förnyad tappning med utblickar, paviljonger, broar, portar och grindar. Spegeldammsparken består av tre separata men inbördes ihopkopplade delar; naturmarksparken, torget och parken.

26. Överjärva gård

Solnas miljöpedagogiska centrum med kulturhistoriska byggnader i lantlig miljö. Här finns Solna naturskola, djur, statarmuseum, gårdsbutiker och ett kafé. Gården har anor från 400-talet och försåg länge staden med mjölk och grönsaker. Överjärva gård ligger i Igelbäckens naturreservat som ingår i Järvakilen, en av Stockholms läns gröna kilar.

27. Hagaparken

Hagaparken är en av Sveriges bäst bevarade engelska parker. Parken skapades på 1700-talet på initiativ av Gustaf III och ritades av Fredrik Magnus Piper. Parken karaktäriseras av mjukt formade gräsmattor, halvöppna hagar och mörkare skogspartier samt slingrande promenadvägar som tar besökaren förbi Haga slott, Gustaf III:s paviljong, koppartälten och ekotemplet. I anslutning till parken finns flera restauranger och museet Fjärilshuset.Hagaparken ligger i Kungliga Nationalstadsparken i Solna, men ägs och förvaltas av staten genom Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

28. Tivoli

Tivolihalvön med Tivoliberget erbjuder vida utblickar över Brunnsviken. Bergets hällmarker har en intressant torrbacksflora och i sluttningarna växer ek-hasselskog med lundartad flora. Här hittar man spår av odlingsverksamhet med grunder av växthus, odlingsterrasser, gamla kulturväxter och äppelträd.

29. Pipers park

Pipers park, en del av Tivolihalvön, är en liten engelsk park med stora ekar och rikligt med hasselbuskar, ritad av Fredrik Magnus Piper på 1700-talet. Parken erbjuder möjlighet att uppleva spelet mellan ljus och skugga, slutet och öppet samt plötsliga utblickar och rofyllda sittplatser. Här finns också en rik lundflora.

30. Polska udden

På norra Brunnsvikens strand ligger Polska udden, kantad av vass, här finns kulturhistorisk intressant bebyggelse. På platsen samt under nuvarande Bergshamraleden låg tidigare Polska uddens trädgårdsmästeri. Ute på udden kan man ta en paus på träbryggan.

31. Kraus torg

Vid södra entrén till tunnelbanan i Bergshamra ligger Kraus torg med fontän, skuggande träd, blomsterplanteringar och sittplatser. Torget är uppkallat efter tonsättaren Joseph Martin Kraus (1756-1792). På platsen finns en minnesrelief över honom av Björn S. Jonsson och en skulptur, Cellisten, av Liss Eriksson.

32. Bockholmen

Bockholmen är en ö i Lilla Värtan och består av hällmark med ekar, tallar och hasselbuskar. Det finns stigar runt ön och klipporna kan användas till solbad. Mitt på ön finns två farledsgravar och det finns en restaurang i den gamla grosshandlarvillan från 1800-talet.

33. Svedenområdet

I norra Bergshamra ligger Svedenområdet med parkleken Bergshamraparken, ett friluftsbad, Bergshamra idrottsplats, ett motionsspår, en allé samt promenadvägar längs stranden.

34. Ulriksdals slottspark

Ulriksdals slottspark och slottslandskap är en av landets främsta kungliga slottsmiljöer, där byggnaderna tillsammans med parken, alléer, trädgårdar, vattendrag, dammar, hävdade ytor och skog bildar en helhet med spår av olika epoker. Parken har drag av barockens strama form och innehåll, men präglas av 1930-talets moderna klassicism samt rester av 1800-talets engelsk-romantiska parkstil. Ulriksdals slottspark ligger i Kungliga Nationalstadsparken i Solna, men ägs och förvaltas av staten genom Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

35. Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat bildades 2005 för att bevara och vårda området för rörligt friluftsliv och biologisk mångfald och kulturmiljö. Genom reservatet rinner Igelbäcken. I bäcken och dess utlopp lever de sällsynta fiskarna grönling och nissöga. I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar är viktiga livsmiljöer för groddjur och snäckor. Igelbäckens naturreservat ingår i Järvakilen, en av Stockholms läns gröna kilar.

36. Nationalstadsparken

En del av Kungliga nationalstadsparken ligger i Solna. Hela området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården fick den 1 januari 1995 ett särskilt skydd som nationalstadspark i miljöbalken.

Dela: