Råstasjöns naturreservat

Råstasjöns naturreservat är Solnas tredje och nyaste naturreservat och ligger mitt i staden. I reservatet finns en varierad natur med olika vatten- och landmiljöer. Det finns vassområden och öppet vatten, skog och öppen mark, ängsmark och gräsmattor och stora träd av olika slag. Därtill finns ett rikt fågelliv, en vacker flora och spår från istiden.

Syftet med Råstasjöns naturreservat

Syftet med Råstasjöns naturreservat är att bevara ett värdefullt stadsnära naturområde för friluftsliv, rekreation och naturpedagogik. Syftet är även att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer för den biologiska mångfalden.

Besök Råstasjöns naturreservat

Det är lätt att hitta till Råstasjöns naturreservat som ligger mitt i Solna, mellan Gamla Råsunda och Arenastaden.Till höger under relaterade dokument finns under "Information om Råstasjöns naturreservat" en karta där reservatets gångstigar och ingångar finns markerade. I listan med dokument till höger hittar du också en beskrivning av reservatet inklusive reservatsbestämmelser, skötselplanen för naturreservatet samt genomförandeplanen för de insatser som är planerade i reservatet.

Råstasjöns naturreservat ligger i direkt anslutning till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg, som du kan läsa mer om här.

Naturreservatets föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att störa eller skada djurliv, att medföra hund som inte är kopplad, att fiska, att framföra motordrivet fordon eller drönare, att tälta eller på annat sätt campa, eller att göra upp eld annat än på anvisad plats eller i medhavd grill som inte skadar underlaget. Samtliga föreskrifter hittar du på naturreservatets skyltar i området eller i reservatsbeslutet under "Relaterade dokument" till höger.

Det är även i naturreservatet förbjudet att utan tillstånd använda musikanläggning eller organisera tävlingar eller andra evenemang. Inom reservatets zoner 1 och 5 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 50 deltagare. Inom zonerna 2 och 3 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 20 deltagare. Inom zon 4 krävs alltid tillstånd oavsett antal deltagare.Ansökan om tillstånd för musikanläggning och evenemang inom naturreservatet söks skriftligen av tekniska förvaltningen (via Kontaktcenter) och anses endast beviljad då ett skriftligt godkännande erhållits tekniska förvaltningen.

I reservatsbeslutet finns även ett antal vidare föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Staden svarar för dispenser från
föreskrifterna och beslutar om tillstånd enligt reservatsbeslutet (se avsnitt 6). Blankett för tillstånd/dispens via miljö- och byggnadsförvaltningen hittar du till höger.

Mer om Råstasjöns naturreservat

Råstasjön är en grund lerslättsjö med vassar, kantad av fuktäng och fuktlövskog. Runt sjön finns omväxlande öppen och tät lövskog och blandskog. Nordväst om sjön finns gamla tallar från en tid när det var ett öppet landskap med beteshagar. Där finns också en lundflora som är särskilt praktfull på våren, med mängder av blåsippor. Vid den södra stranden finns Råstahällen, en berghäll med isräfflor från istidens olika perioder.

Ett hundratal fågelarter

Många förknippar Råstasjön med det artrika fågellivet, både sjöfåglar och skogsfåglar. Under ett år skådas ett hundratal olika fågelarter i reservatet. Särskilt många arter kan ses under vår och höst, när flyttfåglar som tofsvipa och strandpipare rastar vid Råstasjön.

Ett tjugotal fågelarter häckar i reservatet, bland annat skäggdopping, sothöna och knölsvan. Har man som besökare tur kan man också få se häckande rörhöna eller vigg. Den mest högljudda av de häckande fåglarna är utan tvekan skrattmåsen. Ute på vassön i sjön finns en av länets största skrattmåskolonier. Tack vare skrattmåsarna väljer också flera andra fågelarter att häcka här. De drar nytta av skrattmåsarnas varningsläte när en fara närmar sig. Flera fågelarter häckar också i skogsbrynen och skogen norr om sjön.

Vintertid får man ofta se den vanligtvis skygga vattenrallen springa intill gångvägen norr om sjön. Tack vare att Solna stad stödutfodrar med fisk när sjön är täckt av is väljer också många av regionens hägrar att övervintra vid Råstasjön.

Fladdermöss

Om kvällarna kan besökare vid Råstasjön skymta fladdermöss. Fladdermössen är aktiva på natten och lever av insekter. Sju olika arter av fladdermus har hittats vid sjön, vilket gör Råstasjön till en rik fladdermusmiljö.

Under vattenytan

Under vattenytan finns också ett rikt liv av växter och djur. Särskilt viktig för sjön är växten hornsärv. I sjön finns de vanligaste arterna av insjöfisk, så som abborre, mört och gädda. På de grunda bottnarna lever flera arter av stormusslor. När vattnet är klart kan besökare se musslor nära bron vid östra stranden.

Dela: