Ulriksdals naturreservat

Ulriksdals naturreservat ligger intill Ulriksdals slottspark i norra Solna, mellan Edsviken och Brunnsviken. Större delen av naturreservatet ligger på Stockholsmåsen och utgörs av skog. I reservatet går det också att se tydliga kulturhistoriska spår, med bland annat två gravfält från yngre järnåldern.


Ulriksdals naturreservat, Mellanjärva gravfält.

Syftet med Ulriksdals naturreservat

Syftet med Ulriksdals naturreservat är att bevara och vårda ett område med såväl höga biologiska som geologiska värden, där den särpräglade miljön på Kvarnkullen särskilt lyfts fram. Området har också höga kulturhistoriska värden. Syftet är också att reservatet ska vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet och att områdets rekreationsvärden bevaras.

Ulriksdals naturreservat bildades som naturvårdsområde 1988 av länsstyrelsen i Stockholms län. 2016 ombildade Länsstyrelsen Ulriksdal från naturvårdsområdet till naturreservat. Statens fastighetsverk är förvaltare av naturvården i reservatet. Hela Ulriksdalsområdet ingår också iriksintresse för kulturmiljövård och i Kungliga nationalstadsparken.

Besök Ulriksdals naturreservat

Ulriksdal är ett omtyckt friluftsområde som ingår i Järvakilens gröna värdekärna, som en del av den regionala grönstrukturen. Reservatet ligger strax söder om Ulriksdals slott, dit det går att ta sig med bil, kollektiv med buss eller pendeltåg samt på cykel. På hemsidan för nationalstadsparken finns mer information om olika sätt att ta sig till Ulriksdal. Under "Relaterade dokument" till höger finns en karta över naturreservatet.

I listan med dokument till höger hittar du också en beskrivning av reservatet inklusive reservatsbestämmelser, föreskrifter och skötselplanen för naturreservatet.

Naturreservatets föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att skada vegetation eller sten/berg, att framföra motordrivet fordon, att tälta eller ställa upp husvagn, att göra upp öppen eld eller att sätta upp skyltar eller affischer i området. Samtliga ordningsföreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller i reservatsbeslutet under "Relaterade dokument" till höger.

I reservatsbeslutet finns även ett antal vidare föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Undantag från föreskrifterna hanteras av Stokholms Länsstyrelse och går att läsa om i reservatsbeslutet till höger.

Mer om Ulriksdals naturreservat

Reservatet omfattar ca 32 hektar och består av ett åsparti som utgör en del av den ca 60 km långa Stockholmsåsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Arlanda och Västerhaninge.

I reservatet ingår åskullarna Järvakullen och Kvarnkullen, varav Kvarnkullenutgör en av de mer intressanta åsryggarna såväl geologiskt som botaniskt ochkulturhistoriskt. Kvarnkullen är idag det enda återstående området i Stockholms närhet som återspeglar de botaniska effekterna av långvarig och kontinuerlig kulturpåverkan på ett grusåsparti. Krönet på Kvarnkullen är öppet ochv egetationen på norra delen har lång kontinuitet i form av en torräng med artersom backsippa, backtimjan och ängshavre. På åsen har också den sällsynta arten liten diskröksvamp påträffats. Södra delen av Kvarnkullen hartidigare nyttjats som grustäkt och är idag bevuxen med ogräs och planterad skog efter att ha fyllts igen med tippmassor för ett 30-tal år sedan.

I övrigt består naturreservatet av olika typer av skog: medbarrblandskog, lövblandad skog samt ädellövskog. I naturreservatet finns två gravfält som troligen härrör från yngre järnåldern (400-1050 e. Kr), vilket ytterligare stärker uppfattningen om områdets långvariga kulturbetingade påverkan.

Dela: