Skydd av natur

Värdefull natur i Sverige kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. I Miljöbalken finns flera olika skyddsformer.

Nationalpark - avsätts på statlig mark genom beslut av riksdagen och ger ett i det närmaste heltäckande skydd mot exploatering.

Naturreservat - avsätts av länsstyrelse eller kommun och är den mest använda skyddsformen. Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. I Solna har vi Igelbäckens och Ulriksdals naturreservat.

Kulturreservat - är en näraliggande skyddsform. Sådana reservat kan man bilda för att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Naturminnen - utgörs av enskilda skyddsvärda naturföremål, till exempel flyttblock, jättegrytor eller stora gamla träd. I Solna har vi ett naturminne, Råstahällen, som ligger vid Råstasjön och är en berghäll med isräfflor i tre olika riktningar.

Djur- och växtskyddsområden - avsätts för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter.

Biotopskyddsområden - är små områden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Generellt biotopskydd gäller för vissa biotoper, till exempel alléer och åkerholmar, medan andra skyddas genom särskilt beslut. Flera alléer finns i Solna, bland annat i Ulriksdals slottspark och i Huvudsta.

Fridlysning av växt- och djurarter - syftar till att skydda sällsynta arter från att försvinna och innebär förbud mot att plocka, gräva upp, ta bort eller skada vilt levande exemplar av vissa arter. Exempel på växter och djur som är fridlysta i Stockholms län eller i hela landet är backsippa, blåsippa samt alla arter av orkidéer, ormar, ödlor, grodor och paddor. Gullviva, lummerväxter och liljekonvalj får inte grävas upp eller plockas för försäljning.

Nationalstadspark - skyddar mot exploatering som skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden eller som ger intrång i parklandskap eller naturmiljö. I Solna ligger en tredjedel av Kungliga nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, som är landets enda nationalstadspark.

Strandskyddsområden - är till för att säkra tillgången till naturstränder för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtlivet. Generellt strandskydd gäller 100 m ut i vattnet och 100 m upp på land från strandlinjen. Det omfattar alla stränder, utom i en del bebyggda områden. I Solna finns strandskyddsområden vid Brunnsviken, Edsviken, Råstasjön och Igelbäcken. I Hagaparken och på Tivolihalvön är strandskyddet utökat till ca 300 m.

Vattenskyddsområden - avsätts för att skydda en yt- eller grundvattentillgång som används eller kan komma att användas för vattentäkt. I Solna finns Ulriksdals vattenskyddsområde och Frösundaviks vattenskyddsområde.

Miljöskyddsområden - kan upprättas för att skydda vissa områden från allt för stora utsläpp av föroreningar.

Detaljplan – natur kan också skyddas i detaljplaner.

Dela: