Våtmark och slingrande bäck i norra Solna

Igelbäckens nya, slingrande fåra och Blötängens våtmark är spännande miljöer att besöka i Igelbäckens naturreservat i Solna. De nya vattenmiljöerna har skapats under 2009–2010.

Blötängens våtmark har anlagts strax norr om Igelbäcken, mellan T-banebron och järnvägen i nordvästra Solna. Den har flacka stränder och en ö i mitten, för att vara trivsam för vadarfåglar och groddjur. I samma område har två tredjedelar av Igelbäckens raka fåra grävts om till en slingrande bäck. Stenar och block har lagts ut på bottnen, för att skapa bra livsmiljöer för vattenlevande smådjur och den sällsynta fisken grönling. Träd och buskar planterades våren 2011 på södra sidan om bäcken, för att så småningom ge skugga. Därmed är hela projektet klart.


Mellan T-banebron och järnvägen i nordvästra Solna slingrar Igelbäcken i sin nygrävda fåra, maj 2010.

Som resultat av åtgärderna har djurlivet blivit rikare i området. Den första september 2010 provfiskade Naturhistoriska Riks­museet i den nya bäckfåran, i samarbete med Solna stad och Sundbybergs stad. Resultatet blev 242 grönlingar på en sträcka av 18,4 meter bäck. Detta är ett överraskande bra resultat! Det motsvarar 11 grönlingar per kvadratmeter, vilket är rekord för Igelbäcken! Vid provfiske innan bäcken grävdes om hittades inget djurliv alls i den igenväxta bäckfåran.

Fågellivet i området har fått ett uppsving sedan våtmarken anlades. 21 vatten­anknutna fågel­arter, som inte tidigare rapporterats uppehålla sig i området, har under 2009–2011 rapporterats rasta eller söka föda vid den nya våtmarken. Dessutom har knipa, kanadagås, sothöna och skogssnäppa häckat vid våtmarken och mindre strandpipare har häckat i den närbelägna gruskrossen och sökt föda vid våtmarken.

Våren 2011 var det mycket grodyngel i våtmarken och förra våren syntes ett par av mindre vattensalamander i den nya bäckfåran.

Våtmarken grävdes under mars 2009 och bäckfåran grävdes under februari–mas 2010. Träden och buskarna vid bäcken planterades under våren 2011. Alla större grävningsarbeten i projektet har gjorts medan det har varit tjäle, eftersom marken annars är för mjuk för att bära tunga maskiner.


Blötängens våtmark, norr om Igelbäcken maj 2011.

Projektet har till hälften finansierats av ett så kallat LONA-bidrag på 1 149 000 kr och till hälften av Solna stad. (LONA-bidrag är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder.) Projektet har genomförts för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i området och höja områdets upplevelsevärden och rekreationsvärden.

Ett liknande bäckprojekt utfördes 2005–2007 av Sundbybergs stad i samarbete med Solna stad. Då grävdes Igelbäcken om till en slingrande bäck väster om tunnelbanebron, precis på kommungränsen. Även det projektet var delfinansierat med LONA-bidrag. Naturhistoriska riksmuseets provfisken har även där visat på goda resultat. På en sträcka av knappt 30 meter hittades 161 grönlingar hösten 2007 och så mycket som 253 grönlingar hösten 2009, jämfört med tre grönlingar på 100 meter vid provfiske före restaureringsåtgärderna.

Projektet har genomförts av miljö- och byggnadsförvaltningen med stöd av kommunekolog Veronica Gelland Boström (miljö- och byggnadsförvaltningen).

Dela: