Grönplan

I juni 2016 antog kommunstyrelsen Solnas nya grönplan - Hela Solnas landskap. Grönplanen lägger grunden för hur Solnas gröna offentliga miljöer ska utvecklas för att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor.

Vad är en grönplan?

Syftet med en grönplan är att visa hur Solnas stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas med utgångspunkt i Solna stads övergripande vision och mål. En grönplan är en fördjupning av kommunens översiktsplan och ett planeringsunderlag vid fysisk planering. Grönplanen kan också användas som ett underlag för drift och utveckling av park och natur.

Grönplanen innehåller ett övergripande "grönpolitiskt program" med mål och strategier och ett avsnitt med stadsdelsgrönplaner för respektive stadsdelar. Grönplanen fokuserar enbart på mark som Solna stad äger, och inte på privat eller så kallad kvartersmark.

Grönplan för Solna stad - Hela Solnas landskap

Syftet med Solnas grönplan är att visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer bör utvecklas med utgångspunkt i Solna stads vision, övergripande mål samt i strategierna i stadens översiktsplan. Grönplanen – "Hela Solnas landskap" – är ett strategiskt planeringsunderlag, som ska understödja översiktsplanens strategier om att tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen fungerar även som planerings- och inriktningsdokument vid arbete med skötsel och planering för stadsmiljön.

Tidigare grönplan

Solna stads senaste grönplan antogs av kommunfullmäktige i april 1991 och mycket har hänt i staden sedan dess. Lagen om nationalstadsparken antogs 1995, Igelbäckens naturreservat bildades 2005 och grönstrukturen har förändrats då nya områden har byggts. Parker och naturområden har både försvunnit, nyskapats och ändrat karaktär. Landskapskonventionen trädde i kraft 2011 i Sverige.

Dela: