Växthusgasutsläppen i Solna minskar

Utsläppen av växthusgaser minskar stadigt i Solna visar ny nationell statistik. Mellan 2005 och 2015 har växthusgasutsläppen gått från 2,82 ton koldioxidekvivalenter per invånare till 1,99 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Det innebär en minskning med nästan 30 procent.

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser minskat såväl i Solna som i resten av Sverige. Övergången till fjärrvärme, mer energieffektiva bilar med nya bränslen och minskad deponering av avfall är några av anledningarna till att de klimatpåverkande utsläppen minskar.

I kommun och landstingsdatabasen (Kolada) går det att se hur växthusgasutsläppen i Solna minskat från år till år och det går även att jämföra Solna stad med andra kommuner i landet: https://www.kolada.se/

Om utsläppsstatistiken:
Utsläppsstatistiken kommer från Nationella Emissionsdatabasen och RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålsarbetet) som varje år sammanställer utsläppssiffror på läns- och kommunnivå. Uppgifterna utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras till bland annat klimatkonventionen.

Siffrorna gäller utsläpp av växthusgaser inom Solnas geografiska gränser. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför staden är inte med.

På RUS webbplats beskrivs de utsläppskällor som finns med i databasen och hur uppgifterna tagits fram.

Om koldioxidekvivalenter:
Koldioxidekvivalenter är en sammanräkning av klimatpåverkande utsläpp från samtliga klimatpåverkande gaser: koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser.

Dela: