Ny dagvattenstrategi för renare vatten och en grönare stadsmiljö

Som en del i stadens strategiska miljöarbete har Solna stad nu antagit en ny dagvattenstrategi. Strategin skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för renare vatten, grönare stadsmiljö och bättre möjlighet att hantera framtida klimatförändringar.


Exempel på genomsläpplig beläggning och växtbäddar för rening och fördröjning av dagvatten i Järvastaden (foto: Solna stad)

I en stad som växer och som dessutom har höga krav på både god vattenkvalitet och närhet till grönska är dagvattenhanteringen en viktig del i stadsutvecklingen. En god dagvattenhantering bidrar både till att skapa en grönskande stadsmiljö och till att minska föroreningarna i stadens vatten. Dessutom minskar riskerna för översvämningar vid extrem nederbörd.

Solna stads nya dagvattenstrategi innehåller fyra fokusområden med tillhörande riktlinjer. I strategin lyfts bland annat behovet att fördröja och rena dagvattnet fram, tillsammans med möjligheten att använda dagvattnet för att skapa spännande stadsmiljöer. Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Strategin är ett verktyg som ska ge stöd till stadens nämnder och bolag i det gemensamma arbetet mot en hållbar dagvattenhantering. Strategin ska också vara vägledande för andra aktörer, som byggbolag, verksamma inom staden.

Mer information om dagvatten och dagvattenstrategin hittar du här.

Faktaruta

Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält- och spolvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och grönytor i stadsmiljön.

Arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i staden ska ske genom följande fokusområden:

  • Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet.
  • Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett förändrat klimat.
  • Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön.
  • Strategi för att säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt.
Dela: