Ett steg närmare naturreservat runt Råstasjön

Råstasjön och dess omgivning är ett viktigt och uppskattat natur- och rekreationsområde med ett artrikt fågelliv. Med anledning av detta har kommunstyrelsen beslutat att utreda förutsättningarna för att skapa ett naturreservat runt Råstasjön. Nu pågår en naturinventering av området.


Skrattmåsön, dit skrattmåsar årligen flyttar för att häcka. Foto: Solna stad.

Som ett led i arbetet att bilda ett naturreservat genomför staden med hjälp av miljökonsultföretaget Calluna olika naturinventeringar av Råstasjön. Mätningarna av bestånd av fåglar/djurlivet samt områdets allmänna välmående startade i april.

Första steget var att se över hur beståndet hos skrattmåsar såg ut. Skrattmåsarna flyttar årligen till Råstasjön runt månadsskiftet mars/april för att häcka vid Skrattmåsön, och är ett välkommet tillskott till Råstasjöns djurliv.

https://www.youtube.com/watch?v=fi9RYNpWA6E

– I takt med att Solna växer är det viktigt att utveckla stadens befintliga natur- och rekreationsområden. Staden genomför nu en naturinventering som ligger till grund för ett förslag om naturreservat runt Råstasjön. Naturreservatsförslaget går sedan ut på samråd, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.


Mova Hebert från Calluna mäter skrattmåsbeståndet. Foto: Solna stad.

– Det är glädjande att arbetet nu är igång och att de första mätningarna varit positiva. Ett av länets största bestånd av skrattmåsar finns vid Råstasjön, vilket är en indikation på att området är välmående, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Under vintern har undersökningar gjorts för att säkerställa att miljön runt sjön är i bra skick. Framöver genomförs en naturinventering på land, som bland annat innefattar en mätning av rom från groddjur. Under sommaren utförs även inventeringar av fjärilar och övriga flygande insekter, samt av vattenväxter.

Efter att inventeringen av området är genomförd ska staden ta fram ett förslag som ska ut på samråd, där berörda parter kan vara med och tycka till. I förslaget ska syftet med införandet av naturreservatet och regler för området framgå.


Foto: Solna stad.

Naturreservat

Ett naturreservat är ett naturområde som skyddas med hjälp av lagstiftning. Syftet är att bevara arter och livsmiljöer och/eller friluftsliv. Ett naturreservat är det mest säkra sättet för bevarande av större naturområden som anses vara betydelsefullt för människan, växt- och djurvärlden eller är av geologiskt intresse.

Dela: