Hundra procent förnybar el i Solna stad

Under 2017 fattades flera viktiga beslut och nya projekt startade för att säkerställa en hållbar stadsutveckling i Solna stad och god livsmiljö för solnaborna. Ett viktigt område som staden jobbar aktivt med att göra mer hållbart är energianvändningen i staden.

Äldre gatubelysning och belysning i tunnlar i staden har under året bytts ut mot ny energisnål belysning och i stadens verksamheter pågår ett ständigt arbete med att minska energianvändningen genom energibesparande åtgärder som behovsanpassad närvarostyrd belysning och installation av energieffektiv belysning. Den nya ishallen i Solna inkluderar flera miljötekniska lösningar som bidrar till en mer energieffektiv drift. Just nu pågår också ett arbete med att ta fram en energipolicy som tydligare ska visa på Solna stads långsiktiga ambitioner inom energiområdet.

100 procent förnybar elenergi

Sedan januari 2017 är all den el som levereras till staden hundra procent förnyelsebar. Det är el som bland annat används i stadens egna fastigheter, till gatubelysning och trafikljus. Genom att enbart köpa förnyelsebar el har staden minskat sina koldioxidutsläppet med ungefär 9 000 ton under 2017*.

- Tack vare energibesparande åtgärder, ett nytt elavtal och ett tydligare fokus på hållbar stadsutveckling har Solna minskat sin klimatpåverkan, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Gratis rådgivning

Solna stad satsar även på att göra det lättare för de som bor och verkar i Solna att minska sin energianvändning och på så sätt sin klimatpåverkan. Genom energi- och klimatrådgivningen erbjuder staden kostnadsfri och opartisk rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. Under året har energi- och klimatrådgivare hjälpt solnabor och företag med tips och råd kring sin energianvändning över telefon, genom platsbesök och via seminarier.

Satsning på energicoacher

Ett helt nytt projekt, som Solna startat upp i samarbete med fyra andra kommuner, är ett coachningsprogram riktat mot små och medelstora företag som vill minska sin energianvändning. Genom att delta i coachningsprogrammet får företagen kostnadsfri hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Programmet pågår till 2019 och är finansierat av EU.

Solna stads miljöarbete 2017 – några fler exempel

  • Ny och förbättrad cykelvägvisning
  • Projektet "Fixa Laddplatsen"
  • Utökad rutt för den mobila miljöstationen
  • Informationskampanjer kring matavfall
  • Ny dagvattenstrategi för en långsiktig hållbar dagvattenhantering
  • Nytt naturreservat vid Råstasjön
  • Kemikaliesmart förskola och skola

*jämfört med om staden inte hade gjort ett aktivt miljöval vid inköp av el

Dela: