Dikesrensning vid Råstasjön

Ett dike som är av stor betydelse för tillförsel av vatten till den biologiskt värdefulla våtmarken vid norra sidan av Råstasjön, har under åren slammat igen och blivit alltmer igenväxt. Detta har resulterat i att en anslutande fastighet, Loket 1, idag inte avvattnas som avsett, vilket riskerar att leda till skada för fastighetsägaren. Efter påpekande från Länsstyrelsen i Stockholm planerar Solna stad att genomföra underhållsåtgärder i diket, och då också säkra det viktiga tillflödet av vatten till våtmarken.

Vilka insatser planeras?

  • Ta bort sly och rensa dikesbotten från slam och rasmassor mellan Råsta strandväg och våtmarken längre in i naturmarken (ca 40 m).
  • Avlägsna en ickefungerande betongledning som korsar och dämmer diket.
  • Borttagning av vägtrumma och öppning av ett ca 8 meter långt dike vid Råsta strandväg som idag går i en kulvert.
  • Ta bort två skadade vägtrummor under gångvägen mellan våtmarken och Råstasjön. Trummorna kommer att ersättas med en öppen bäckfåra som utformas och anläggs i samråd med stadens limnolog. En förutsättning är att ingen ökad avvattning av våtmarken ska ske. Den befintliga gångvägen är planerad att korsa bäcken på en ny bro av trä.


Illustration över området som berörs. I bildens överkant syns Råsta strandväg och i bildens underkant skymtar Råstasjöns nordöstra strand.

Läget just nu

  • En rensning av diket får enligt stadens utredning små negativa konsekvenser för naturvärdena.
  • Dispens från strandskyddet för att kunna genomföra insatserna har beviljats av byggnadsnämnden den 9 oktober 2017.
  • Efter att dispensen överklagats har länsstyrelsen i Stockholm 20 juli 2018 beslutat att de planerade åtgärderna får genomföras under september och /eller mars månad i samråd med Solnas kommunekolog.
  • Arbetet kommer att påbörjas 10 september och vara avslutat före månadsskiftet.
  • De två skadade vägtrummorna under gångvägen mellan våtmarken och Råstasjön kommer inte att åtgärdas i detta skede.
Dela: