Miljöpolicy för Solna stad

Solna stads miljöpolicy är ett styrdokument för stadens miljöarbete, som utgår från den vision och de övergripande mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Policyn pekar ut inriktningen för samtliga nämnders och styrelsers miljöarbete och följs upp med en strategi för miljöarbetet som antas av kommunstyrelsen.

Miljöpolicyn är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geografiskt område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar för att arbeta i enlighet med policys inriktning. Miljöpolicyn gäller tills vidare.

Hela Solna stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och strategier som läggs fast i policyn blir verklighet. Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen och strategierna till åtgärder, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen samordnar och följer genom stadsledningsförvaltningen, i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetet med det övergripande miljöarbetet i staden.

Läs Solna stads miljöpolicy i sin helhet. (PDF-dokument, 147 kB)

Dela: