Miljöportalen

I miljöportalen hittar du information om stadens miljöprogram, kretsloppsanpassad avfallshantering, hållbar energi- och transportanvändning, hållbart stadsbyggnade samt sunda inomhusmiljöer.

miljöportalen Miljöprogrammet 2010-2013  är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna.

Avfallsmängder, återvinning, källsortering

Utsläpp av växthusgaser, energianvändning per invånare och i fastigheter, andel miljöbilar

God bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag, frisk luft

Radon, Buller, Fukt & Mögel
Dela: