Värmepump

Värmepumpen hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften, och avger den till byggnaden.

Värmepumpar är bra för miljön eftersom de gör att användningen av icke förnyelsebar energi, som till exempel olja minskar. Men en värmepumpsanläggning som inte installeras och drivs på rätt sätt kan skada miljön. För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs i de allra flesta fall ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med installationen kan påbörjas.

För värmepumpar som hämtar värme från luften (luftvärmepumpar) finns idag inte något krav på anmälan eller tillstånd. Men en luftvärmepump kan bullra och således orsaka en störning för dina grannar. Tänk därför på detta vid placeringen, så att varken du eller dina grannar riskerar att störas när pumpen är igång. Om det inkommer ett klagomål på buller från luftvärmepump till miljö- och byggnadsförvaltningen tillämpas det riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538), samt i Folkhälsosmyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus.

En värmepump innehåller köldmedier och kan beroende på mängd av köldmedia behöva kontrolleras med återkommande intervall. Läs mer om detta under rubriken "Köldmedier".

För jord- och bergvärmepumpsanläggning i vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Kontakta Solna stad för mer information. För övriga värmepumpanläggningar gäller följande :

Anläggningens storlek

Ansökan/anmälan

10 MW eller mindre Ansökan om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mer än 10 MW Anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Blankett för anmälan/ansökan om värmepumpar hittar du till höger på sidan. Eftersom en bergvärmeanläggning kan påverka grannars befintliga eller framtida bergvärmeanläggningar skickar förvaltningen ut en förfrågan till berörda grannar, som då har möjlighet att yttra sig över anmälan/ansökan.

Ledningar och tunnlar

Du behöver ta reda på var tunnlar och ledningar för el, tele, vatten, avlopp och gas ligger i förhållande till det planerade borrhålet. Detta görs genom Ledningskollen, www.ledningskollen.se, genom vilken kontakt med eventuella berörda ledningsägare tas. Genom ledningskollen kan berörda ledningsägare begära att utmätning av ledningar utförs innan borrning sker. Som sökande behöver du ta hänsyn till yttranden som dessa. Utöver detta behöver du ta kontakt med Solna Vatten AB för att säkerställa att borrhålen inte inkräktar på deras ledningar.

Kontaktuppgifter: Solna Vatten: 08-746 10 00, solnavatten@solna.se.

För mer information om bergvärmepumpar, se miljö- och byggnadsförvaltningens informationsblad som du hittar till höger på sidan.

Dela: