Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, därför finns det regler för hanteringen av dessa. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier är du ansvarig för att bestämmelserna följs.

Vem får göra ingrepp i kylanläggningar?

Det är bara företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar som får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i anläggningar som innehåller köldmedia. Det är sådana företag som avses med "certifierade företag" i texterna nedan. All personal inom företaget som utför kontroller och andra ingrepp ska ha personcertifikat.

Anmälan och installationsrapport till miljö- och byggnadsförvaltningen

Innan du låter installera en köldmedieanläggning som innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsförvaltningen. När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in. Detsamma gäller om du ska konvertera en kylutrustning på motsvarande 14 ton CO2e eller mer eller när ett köldmedium ersätter ett annat.

Det certifierade företaget har blanketter för anmälan och installationsrapport. Företaget fyller i blanketterna och du som ägare/verksamhetsutövare skriver under blanketten och skickar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kom även ihåg att meddela miljö- och byggnadsförvaltningen om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress.

Krav på kontroll av köldmedieanläggningar

Köldmedieaggregaten ska kontrolleras med jämna mellanrum av ett certifierat företag. Vid kontrollen upprättas en läckagesökningsrapport.

Den 16 april 2014 infördes en ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser; (EU) nr 517/2014. I och med den nya förordningen förändrades kraven på rapporteringen av köldmedia samt kontrollintervall av köldmedieanläggningar. Den nya förordningen gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 och medför att köldmedia rapporteras som koldioxidekvivalenter istället för kilo. Det innebär att mängden köldmedia i anläggningarna behöver räknas om till rätt enhet samt att kraven på vilka anläggningar som ska göra periodisk läckagekontroll och rapportera denna kan ha förändrats.

För mer information kring köldmedier, den nya lagstiftningen och kontrollintervaller, se Svenska kyl & värmepumpföreningens hemsida http://skvp.se/ samt Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. Ni kan även besöka www.alltomfgas.se, en informationssida om den nya f-gasförordningen som branschorganisationen Svenska kyl & värmepumpsföreningen tagit fram. Där finns bland annat en omräkningstabell där ni kan räkna ut hur många CO2e er anläggning kommer upp i.

Årlig rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du varje år skriva under den läckagesökningsrapport du fått av ditt certifierade företag och skicka den till miljö- och byggnadsförvaltningen. Senast den 31 mars påföljande år ska du skicka in föregående kalenderårs läckagesökningsrapport. Aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e omfattas inte av läckagesökningskraven.

Kontrollrapporten skickas med fördel per e-post till Miljohalsoskyddsnamnden@solna.se.

Skrotning av köldmedieanläggningar

Det är bara certifierade företag som får demontera och skrota en köldmedieanläggning. Vid skrotningen upprättar företaget en skrotningsrapport som du ska skriva under och skicka till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Förbud av vissa kategorier av köldmedier

Köldmedier indelas i olika kategorier med beteckningarna CFC och HCFC som båda bidrar till växthuseffekten samtidigt som de även bryter ned ozonskiktet, samt HFC som enbart bidrar till växthuseffekten. CFC får sedan tidigare enbart användas i befintliga stationära mindre aggregat om max 900 gram. Från och med den 1 januari 2015 är det användningsförbud av HCFC i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden överskrider 3 kg. Det innebär att utrustning innehållandes HCFC behöver skrotas eller konverteras.

Dela: