Cistern

En läckande oljecistern kan orsaka stor skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna blir ofta stora.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner större än 1 kubikmeter följs. För tillsyn av cisterner ovan mark som rymmer mer än 10 kubikmeter ansvarar Storstockholms brandförsvar.

Nya regler gäller från den 1 juli 2018.

Webbplatsen kommer att uppdaters när den nya föreskriften börjar gälla och Naturvårdsverket gett ut vägledning om de nya reglerna. De nya föreskrifterna hittar du här.

Installation

Cisterner med förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja samt cisterner med brandfarlig vätska i vattenskyddsområde, ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan installation. Undantag gäller för cisterner som installeras inomhus, ovan mark.

Återkommande kontroll

Öppna cisterner och rörledningar ska kontrolleras vid installation och därefter återkommande vart 3:e, 6:e eller 12:e år. Efter exempelvis reparation, flytt eller skada på cistern ska dessutom en revisionskontroll genomföras.

Kontrollen av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Ackrediterade företag hittar du på SWEDACs webbplats. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen görs.

För hantering av vissa brandfarliga varor krävs dessutom tillstånd av Storstockholms brandförsvar.

Cistern som tas ur bruk

Om du har en cistern som ska tas ur bruk bör den i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du måste även meddela miljö- och byggnadsförvaltningen om du tar en cistern ur bruk. Använd blanketten till höger.

Dela: