Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköter kommunens upphandlade entreprenör SUEZ och SÖRAB ser till att avfallet behandlas på rätt sätt.

På dessa sidor finns information om hur du som hushåll, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta SUEZ, kommunens kundtjänst för avfall.

Ny reviderad avfallstaxa från 1 september 2019

Den kommunala avfallsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. 2019 års taxa har reviderats och en ny version gäller från och med 2019-09-01. Du hittar den reviderade avfallstaxan i högerspalten.

Obs att fr.o.m. 2019 tas en avgift för hämtning av elavfall ut. För exakt kostnad, vänligen se avfallstaxan.

Möjlighet till e-faktura

Från och med juni månad är det möjligt för stadens avfallsabonnenter att ansöka om e-faktura. Detta gäller såväl privatpersoner som verksamheter och är både enkelt och klimatsmart. Här finner du mer information.

Mobil återvinningcentral

Här finner du schemat för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra, Hagalund och Huvudsta

Mobila miljöstationen

Här finns schemat för den mobila miljöstationen, som besöker åtta platser runt om i Solna och dit du kan lämna ditt farliga avfall och grovavfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla felanmälan, fakturahantering samt administrera hämtning av hushållsavfall (inklusive fettavskiljare, el -och grovavfall samt farligt avfall).

Vi har fått dina uppgifter från dig som abonnent/fastighetsägare eller från dig som företräder en bostadsrättsförening. Vi hämtar i vissa fall även uppgifter från ett fastighetsregister. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse (kommunen har enligt Miljöbalken 1998:808, 15 kap. 20 § ansvar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller forslas bort). Dina uppgifter kommer att gallras senast 10 år efter senaste fakturering.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår entreprenör och systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.