Hastigheter och farthinder

Efterlevnad av hastigheter och gällande trafikregler är en polisiär fråga, också på stadens gator. Genom regelbundna träffar mellan stad och polis ges dock möjlighet att diskutera och framföra synpunkter. Dessa kan gälla till exempel hastighetsgränser i ett visst område eller en viss gata. Staden har ett mycket gott samarbetsklimat med polisen.

Träffar med polisen

Vid stadens träffar med polisen lyfts framförallt de synpunkter som väger extra tungt, antingen i form av en specifik plats som många trafikanter/solnabor noterat problem kring eller om ett specifikt område framkommit som problematiskt via inkomna synpunkter. Solna stad har vid dessa träffar möjlighet att till exempel önska av polisen att de genomför hastighetskontroller. Efterlevnaden är dock en polisiär fråga och inget som staden har mandat över.

Om det upplevs akuta problem med att hastigheter inte följs finns alltid möjlighet att vända sig direkt till polisen, då via 114 14.

Hastighetspåverkande åtgärder

För att påverka trafikanter att hålla rådande hastighetsbegränsning finns olika typer av åtgärder att vidta. Bland dessa finns förtydligande målning, skyltning, pollare, bommar, digitala hastighetsskyltar, avsmalningar och farthinder i form av hastighetsgupp. Dessa åtgärder implementeras utifrån en rad olika faktorer, till exempel beroende av typ av trafik, typ av trafikmiljö, typ av fordon etc.

Av den orsaken behöver varje enskild trafiksituation utredas noggrant innan åtgärder eventuellt sätts in. Att endast införa farthinder i form av hastighetsgupp kan på kort sikt sänka medelhastigheten endast på den direkta platsen. Däremot kan det skapa andra följdproblem, som exempelvis fallrisk för cyklister och motorcyklister eller genom problem med vattenansamlingar och snö, vilket medför stora problem för vinterväghållningen.

Dela: