Nya gatumiljöer i ett växande Solna

Solna är på väg mot framtiden, och det går snabbt. Till 2030 räknar Solna med 100 000 invånare, att jämföra med dagens cirka 80 000. Därför tas redan nu höjd för att möta nya såväl som gamla solnabors förväntningar och krav på sin stad. Utbudet ökar i takt med att det byggs nytt och tillkommer i staden. Bostäder, verksamheter och kontor är en del. Utbyggd kollektivtrafik en annan, där tunnelbanans kommande gula linje är en viktig satsning.

Sammantaget byggs, hamras och grävs det på många håll i staden. Och mer kommer framöver. För att kunna bygga nytt - oavsett om det rör skolor, bostäder eller kollektivtrafik - så innebär det att även gator och trafik påverkas i olika omfattning och olika skeden. Ny bebyggelse kräver gatumiljöer anpassade därefter, och fokus ligger inte minst på att skapa goda förutsättningar för alltifrån gående, cyklister och resenärer med kollektivtrafik.

Några av de projekt som planeras framöver där staden bygger om och ut är:

Kvarterat Lagern, det vill säga gamla Råsunda stadion, är påbörjat och kommer fortgå under fler år framöver. Mellan kvarteren arbetar staden med att bygga ut nya gator, samtidigt som delar av Solnavägen byggs om och ett nytt parkstråk utmed spårvägen skapas.

Solnavägen i området Nya Karolinska Sjukhuset/Karolinska Institutet; Etapp ett är redan genomförd (innebar att gångbanan utanför Biomedicum iordningställdes), och i Etapp två kommer staden att bygga om Solnavägen med alltifrån nya gångpassager, gång- och cykelbanor, cykelparkering, trädplantering och dagvattenanläggning. På så vis anpassas Solnavägen till den nya bebyggelsen, som till största del är färdigutbyggd.


Kvarteret Startboxen
, vid Järva krog. Här planeras för att bygga ut nya gator mellan kvarteren och även mot Enköpingsvägen. Därutöver tillkommer en ny torgyta (med dagvattenanläggning) samtidigt som korsningen Galoppvägen / Enköpingsvägen byggs om med förbättrad signalreglering, för ökad trafiksäkerhet och en bättre sammankoppling.

Armégatan i området Ingenting. I det expansiva och framväxande området Ingenting genförs ett antal insatser för att anpassa gatan till den nya bebyggelsen. Staden kommer att anlägga alltifrån nya gångbanor och cykelbana, till trädplantering och dagvattenanläggning. Dessutom planeras för parkerings-/angöringsmöjligheter för bilar.

Tomteboda bussdepå. Den befintliga postterminalen kommer att byggas ut och om för att inhysa bussdepå för SLL. I samband med detta bygger staden bland annat om korsningen Terminalvägen-Pampaslänken samtidigt som det byggs en ny och förbättrad gång- och cykelväg förbi bussdepån som kommer öka framkomligheten i området.

Kv Sparrisen, Jungfrudansen. Projektet berör konkret ett parkeringsgarage som ligger under Jungfrudansen där staden under 2019 kommer att renovera det översta betongbjälklaget i garaget. Detta ligger under gatan och parkeringsplatsen i Jungfrudansens nordöstra del. Stora delar av parkeringsplatsen kommer behöva vara avstängd när arbetena genomförs, och framkomligheten på gatan kommer att vara begränsad. Busstrafiken kommer under byggtiden, till skillnad från idag, att köra endast i en riktning runt Jungfrudansen vilket medför att man som kollektivtrafikresenär får vara observant på vilken buss man stiger på.

Från stadens sida är ambitionen att detta ska löpa så smidigt som möjligt, med så god information och framförhållning som bara går. Uppdaterad trafikinformation gällande pågående gatuarbeten återfinns här.

Dela: