Stort trafikarbete i korsningen Armégatan/Ekelundsvägen planerat avslut december 2019

Med start under natten till den 19 december 2018 tom december 2019 kommer körfält i både söder- och norrgående riktning på Armégatan i korstningen mot Ekelundsvägen att stängas av. Totalt rör det sig om fyra körfält, två i vardera riktningen. Bakgrund till arbetet är att det ska anläggas dagvattenmagasin i området, för att bl.a. ta hand om regnvatten.

Södergående trafik
Södergående trafik kommer fortsatt att kunna färdas i alla körriktningar, dock begränsat till ett körfält.

Norrgående trafik
Norrgående trafik kommer inte att kunna köra rakt fram på Armegatan eller svänga vänter i korsningen, endast högersväng är möjlig. Omledning därifrån finns på platsen för den som önskar komma tillbaka till Armégatan igen.

Alternativa körvägar uppmanas
Arbeten planeras pågå i etapper t.o.m. december 2019 och kommer initialt att ha stor trafikpåverkan. Vi uppmanar dem som kan att ta alternativa körvägar då köbildning är att vänta.

Bakgrund till vägarbetet

Insatsen är viktig och handlar om att anlägga dagvattenmagasin som kommer ta hand om just dagvatten (t.ex. regn) i området. Det är en del i en större helhet, där Armégatan anpassas till den nya bebyggelsen i Ingenting-området. Mer info om gatumiljöarbeten i Solna återfinns via solna.se/gatumiljo

Insatserna vid Armégatan kommer i sin helhet att omfatta alltifrån till exempel nya gångbanor och cykelbana, till trädplantering och dagvattenanläggning. Det är det sistnämnda som just nu startas och där görs insatser under själva gatan, vilket resulterar i att den behöver stängas av i vissa körfält.

Dela: