Cykelutveckling i Solna

Solna växer så det knakar. Nya solnabor, fler pendlare och besökare ställer krav på resmöjligheterna, bland annat med cykel. Därför har staden under våren 2016 tagit fram en cykelplan, med förbättringsförslag för cyklingen i Solna.

Förbättringar och åtgärder

Cykelplanen ska i första hand förbättra för cyklister som använder Solnas vägnät för sina arbetsresor. Så i planen redovisas sju regionala cykelstråk och tretton kommunala huvudcykelstråk samt vilka åtgärder som är önskvärda på vart och ett av dem. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras.

Men planen ska också hitta brister i dagens cykelnät och komma med förslag på hur de ska åtgärdas, exempel på det är:

  • fler cykelparkeringar och pumpstationer
  • fler och tydligare skyltning och målning av linjer
  • bättre underhåll av underlaget under hela året
  • gamla och bristfälliga beläggningar på cykelstråken inventeras
  • höjda krav på omledningar av cykeltrafiken vid byggen

Läs mer om cykelplanen här.

Dela: