Ulriksdal

Ulriksdal med slottsparken behåller sin karaktär som en av de stora stadsparkerna i Solna och som ett utflyktsmål med natur- och kulturupplevelser. Bebyggelsens karaktär av hus i park och områdets parkmiljö bevaras, men i Sörentorp kommer byggnadernas användningsområde efter polishögskolans flytt att förändras.

Ulriksdals slottspark
Ulriksdals slottspark.

Bakgrund

Stadsdelen Ulriksdal inbegriper, förutom Ulriksdals slottspark även Ulriksdals begravningsplats och Sörentorp. Stadsdelens kärna utgörs av Ulriksdals slott, vilket uppfördes av fältherren och riksmarskalken greve Jacob De la Gardie på 1600-talet. År 1935 och 1943 förklarades slottet och flera av de kringliggande byggnaderna, däribland Confidencen, uppförd på 1700- och 1800-talet, som byggnadsminne.

Sörentorp byggdes huvudsakligen under 1940-talet för Svea Livgarde för att därefter under perioden 1970-2013 vara utbildningslokaler för polishögskolan.

Nuläge

Ulriksdal ingår i Kungliga nationalstadsparken. Bebyggelsen har karaktären av hus i park och ligger inom nationalstadsparken, som är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.

Framtidsbild

Ulriksdal med slottsparken behåller sin karaktär som en av de stora stadsparkerna i Solna och som ett utflyktsmål med natur- och kulturupplevelser. Bebyggelsens karaktär av hus i park och områdets parkmiljö bevaras, men i Sörentorp kommer byggnadernas användningsområde efter polishögskolans flytt att förändras. Bebyggelse och anläggningar ska kunna användas till lämplig verksamhet som anpassas till befintlig bebyggelse och parkmiljö. Viss kompletteringsbebyggelse kan bli aktuell. Den fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparken, antagen 27 oktober 2008, gäller för Ulriksdal.

Dela: