Nya Ulriksdal och Järvastaden

Målsättningen är att områdena ska bli attraktiva stadsdelar med blandad bebyggelse. Järvastaden bebyggs huvudsakligen med bostäder medan Nya Ulriksdal bebyggs med både bostäder och kontorslokaler. Området närmast Ulriksdals pendeltågstation har fått en högre exploateringsgrad för att utnyttja det goda kollektivtrafikläget.

Stadsradhus i Nya Ulriksdal
Stadsradhus i Nya Ulriksdal.

Bakgrund

I stadens översiktsplan från 1991 pekades Ulriksdalsfältet ut som ett kommande utbyggnadsområde. Det var ursprungligen ett militärt övningsfält, och från 1900-talets början till 1960-talet låg en galoppbana i området. Sedan den lades ner har fältet varit outnyttjat bortsett från en golfbana. Det i västerangränsande området, Västerjärva, som till och med 1980-talet användes av militären som bland annat övningsområde, pekades samtidigt ut som ett tänkbart utbyggnadsområde.

Nuläge

Nya Ulriksdal (fd. Ulriksdalsfältet) är den stadsdel som växer fram norr om Ritorp mellan E4/Uppsalavägen och järnvägen med bra anknytning till Ulriksdals station i väster och Järvas grönområde i norr. Järvastaden (fd. Västerjärva) ligger norr om Bagartorp och Agnesberg och sträcker sig upp mot Järvas grönområde. En fördjupad översiktsplan för Västerjärva och Ulriksdalsfältet antogs av kommunfullmäktige juni 2004 och därefter har flera detaljplaner och ett nytt program för Ulriksdalsfältet tagits fram.

Framtidsbild

Målsättningen är att områdena ska bli attraktiva stadsdelar med blandad bebyggelse. Järvastaden bebyggs huvudsakligen med bostäder medan Nya Ulriksdal bebyggs med både bostäder och kontorslokaler. Området närmast Ulriksdals pendeltågstation har fått en högre exploateringsgrad för att utnyttja det goda kollektivtrafikläget. Längre bort från stationen har planerats för en mer småskalig bebyggelse och delar av området bedöms även vara lämpligt för marknära bostäder.

Närmast E4 och E18 planeras för kontor och arbetsplatsetableringar som kan fungera som bullerskydd. Det finns även goda förutsättningar för att förtäta och utveckla i Bagartorp och Agnesberg. Områdena ligger mitt emellan Nya Ulriksdal och Järvastaden och kommer att bli föremål för kompletteringsbebyggelse och utveckling.

Stadens inriktning för stadsutvecklingsområdena Nya Ulriksdal och Järvastaden uttrycks mer utförligt i Fördjupad översiktsplan för Västerjärva och Ulriksdalsfältet, antagen av kommunfullmäktige juni 2004. Därefter har ett planprogram för Nya Ulriksdal tagits fram.

Dela: