Huvudsta

Huvudsta är till stora delar utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. En större kompletteringsbebyggelse i Huvudsta förutsätter en utbyggnad av Huvudstaled i tunnel. Stadsdelen bedöms i övrigt vara väl lämpad att utveckla med viss kompletterande bebyggelse, i första hand nya bostäder, men även arbetsplatser.

Ingentingområdet i Huvudsta.
Ingentingområdet i Huvudsta.

Bakgrund

På den mark som tidigare utgjorde de tre forntida byarna Bolstomta, Lundby och Ösby byggdes Karlbergs slott. Huvudbyggnaden uppfördes redan 1630 och är Solnas äldsta slottsbyggnad. En annan historiskt intressant byggnad i området är Huvudsta gård, vilken finns dokumenterad sedan medeltiden. Vid sekelskiftet bildades samhället "Nya Huvudsta" genom avstyckning och försäljning av tomter på mark tillhörande Huvudsta gård och mindre flerfamiljshus byggdes för uthyrning. Husens låga boendestandard var ett starkt argument för rivning på 1960-talet, för att ge plats åt miljonprogrammets nya moderna hus.

Nuläge

Dagens Huvudsta uppvisar i vissa delar en splittrad stadsbild med överstora gaturum och slingrande svårorienterade trafikleder. Här finns också rikligt med naturmark, promenadvägar och rekreationsstråk av god kvalitet såsom Huvudsta strand och Karlbergs slottspark. Bostadshusen byggdes till stora delar under 1950-70-talen och är huvudsakligen utformade som storskaliga skivhus, men en del punkthus förekommer också.

Ingentingområdet håller på att växa fram kring f.d SBL:s område med blandad bebyggelse. Service finns i första hand i anslutning till tunnelbanestationerna, men är idag svår att upprätthålla. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med två tunnelbanestationer. Stadsdelen belastas av genomfartstrafik från Stockholms västra delar. Huvudsta har idag cirka 16 000 invånare.

Framtidsbild

Huvudsta är till stora delar utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. En större kompletteringsbebyggelse i Huvudsta förutsätter en utbyggnad av Huvudstaled i tunnel, vilket finns med som ett utredningsuppdrag i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. En Huvudstaled i tunnel bör studeras i ett sammanhang med förändringar av Mälarbanan i områdets norra gräns. En Huvudstaled i tunnel finns med som ett vägreservat i översiktsplanen, liksom en möjlig placering för kompletterande pendelstation.

Huvudsta bedöms i övrigt vara väl lämpat att utveckla med viss kompletterande bebyggelse, i första hand nya bostäder, men även arbetsplatser. Med nybebyggelse förbättras underlaget för service. Möjligheten för ny bebyggelse i Huvudstabör i första hand studeras i anslutning till stadsdelens tunnelbanestationer. I en tätare stadsstruktur i Huvudsta kommer gröna ytor av lägre kvalitet att behöva tas i anspråk för bebyggelse. Inriktningen är att ny stadsbebyggelse ska samspela med parker och att överstora gaturum och trafikleder ska omvandlas till stadsgator.

Grönstråket längs med Ulvsundasjön ska bevaras och utvecklas för att säkerställa natur för rekreation samt ekosystemtjänster. Karlbergs slott med slottspark och Huvudsta gård är kulturhistoriskt intressanta miljöer som ska bevaras. I områdets östra del från Pampas och mot Ekelund och Västra skogen planeras för att komplettera med ny bebyggelse och minska ner området som tas i anspråk för ramper till E4. En befintlig tunnelbaneuppgång till Västra Skogens tunnelbanestation, från området vid Ekelund, ska öppnas upp.

Dela: