Hagalund

Efter dialog med boende och verksamma i området har Solna stad tagit fram en utvecklingsstrategi för att utveckla stadsdelen Hagalund. Inriktningen är att skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse och närservice. Ambitionen är också att förstärka Hagalunds kulturella prägel, inte minst i det ur kulturmiljösynpunkt intressanta "gamla Hagalund".

Framtidsbild av Hagalund, med parker framför området Blåkulla.
Framtidsbild av Hagalund.

Bakgrund

På 1960-talet beslutade Solnas kommunfullmäktige att den småskaliga bebyggelsen från förra sekelskiftet som fanns i gamla Hagalund skulle rivas och ersättas av flerfamiljshus. En arkitektgrupp fick uppdraget att skissa på den nya stadsdelen och 1973 var det nya bostadsområdet, bestående av åtta lamellhus om 14 våningar, inflyttningsklart. Husen, som alla är i olika blå nyanser, kom att kallas för Blåkulla.

Vid Hagalunds kyrka ansågs de stora blå husen bli för dominerande och där valdes istället att bygga en lägre flerfamiljsbebyggelse (Kyrkbacken). En sträng uppdelning av olika funktioner råder inom Hagalund med bostäder för sig, affärer i ett specialplanerat centrum och matargator, lastgator och parkeringsdäck separerade från fotgängare. Av gamla Hagalund finns några få äldre byggnader kvar som är kulturhistoriskt värdefulla och bland annat inrymmer Olle Olsson-museet.

Nuläge

Stadsmiljön i Hagalund är i behov av förnyelse och det saknas bra stråk till Solna station och Solna centrum. Befolkningsutvecklingen i området är oförändrad totalt sett, men de äldre över 65 år bedöms att öka med 20 procent, medan de yngre i skolåldern minskar med 20 procent. Underlaget för närservice behöver förbättras.

Hagalunds arbetsplatsområde ligger inom 10 minuters gångavstånd från Hagastaden och Solna centrum, mellan Stockholms Norra begravningsplats och Ostkustbanan. Området består i huvudsak av kontors- och industribyggnader och här finns närmare 300 företag av olika storlek. Huvudsakliga branscher är tillverkningsföretag, industriföretag, konsultverksamheter och grossistverksamheter.

Framtidsbild

Efter dialog med boende och verksamma i området har Solna stad tagit fram en utvecklingsstrategi för att utveckla stadsdelen Hagalund. Inriktningen är att skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse och närservice. Även förbättringar av stadsmiljön med bättre kopplingar till Solnastation och Solna centrum, samt utveckling av parkmiljön ingår i strategin.

Ambitionen är också att förstärka Hagalunds kulturella prägel, inte minst i det ur kulturmiljösynpunkt intressanta "gamla Hagalund". Den nya tvärbanan till Solnastation, kompletteras med den nya gula tunnelbana till Arenastaden. Med det goda läge, som Hagalunds arbetsplatsområde har, önskar staden en utveckling av området. Inriktningen är att skapa en blandad bebyggelse med både bostäder och arbetsplatser. Hänsyn behöver tas till befintlig bebyggelse, verksamheter och störningar från järnvägen. Ett program ska utarbetas för Hagalund, Hagalunds arbetsplatsområde och vissa delar norr om Frösundaleden vid Solna station.

Ny tunnelbanestation i Hagalunds arbetsplatsområde

Arbetsplatsområde ligger i anslutning till sträckningen av den nya tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden och en station kommer att placeras där. Detta beslutades efter överenskommelse mellan Solna stad och Stockholms läns lansting i mars 2017.

Dela: