Haga och Hagastaden

Området runt Karolinska Institutet ska vidareutvecklas som levande campus med lokaler för utbildning, forskning och företagande samt forskarbostäder. Hagaparken och Stockholms Norra begravningsplats med dess höga kultur- och naturvärden ska fortsätta att skyddas.

Aula Medica, Karolinska Institutet.
Aula Medica, Karolinska Institutet.

Bakgrund

Stadsdelen Haga, som består av Hagastaden, Hagaparken och Stockholms Norra begravningsplats, har en lång och spännande historia. Hagaparken har varit kunglig sedan Gustav den III i slutet av 1700-talet förvärvade flera torp och gårdar och anlade ett romantiskt parklandskap.

Norra begravningsplatsen stod klar 1827 för att sedan utvidgas på 1860-1870-talet. Mot slutet av 1800-talet etablerades institutioner i parkmiljö på Karolinska av ideella föreningar och på1930- och 1940-talen uppfördes byggnader för Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Sedan dess har området successivt förtätats med denna inriktning.

Såväl området för Karolinska Institutet som Karolinska Universitetssjukhuset inrymmer kulturhistoriskt intressant bebyggelse och Norra Kyrkogården och Hagaparken ingår i riksintresse för kulturminnesvården.

Nuläge

Hagastaden är ett av Solnas pågående stadsutvecklingsområden. Området ligger på gränsen mellan Solna och Stockholm och städerna tog i juni 2008 gemensamt fram en fördjupad översiktsplan för Karolinska – Norra station, numera med namnet Hagastaden. Inriktningen är att knyta ihop området över kommungränsen och låta Stockholms kvartersstad fortsätta in i Solna. En samordnadplanering pågår mellan kommunerna avseende utformning av området kring E4/Uppsalavägen, som berör både Solna och Stockholm.

I Solna omfattar Hagastaden områdena för Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Här uppförs ett nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, som står helt klart 2018. Karolinska Institutet utvecklas till ett levande campus med ny tätare bebyggelse mot Solnavägen för att i de inre delarna behålla karaktären av campusområde med hus i park.

På Stockholms sida genomförs överdäckning av infrastrukturanläggningar och byggnation av nya bostadskvarterför att knyta ihop städerna. En ny tunnelbanestation placeras i Hagastaden på den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden.

Framtidsbild

Området runt Karolinska Institutet ska vidareutvecklas som levande campus med lokaler för utbildning, forskning och företagande samt forskarbostäder. Efter att Nya Karolinska Solna har färdigställts ska norra delen av det gamla sjukhusområdet utvecklas till en levande stadsdel med drygt 3000 bostäder, arbetsplatser och service. Sjukhusparken blir en del av stadsstrukturen och binder samman det nya sjukhuset med den nya stadsdelen. I förlängningen mot Solna centrum utvecklas Solnavägen till en tät stadsgata med blandad bebyggelse längs gatan.

Hagaparken och Stockholms Norra begravningsplats med dess höga kultur- och naturvärden ska fortsätta att skyddas. Stadens avsikter för Nationalstadsparken och Hagastaden beskrivs i de fördjupade översiktsplanerna för Nationalstadsparken respektive Karolinska – Norra station.

Läs mer om Hagastadens utveckling.

Dela: